ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญา เวสารัชช์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และดำรงตำหน่งสำคัญๆ อีกหลายตำแหน่งอาทิ
 
* ประธาน คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีข้อสงสัยว่า ท่านสามารถสร้างมาตรฐานการประเมินที่มีเกียรติได้หรือไม่ เพราะด้วยตำแหน่งอันทรงเกียรติและเป็รความหวังของชาวอุดมศึกษา ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ของกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาของชาตินั้น ท่านไม่น่าจะเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจากไม่รับรอง เป็นรับรอง โดยไม่มีการประเมินซ้ำ ทั้งๆที่มหาวิทยาลัยได้ยื่นเสนอข้อแก้ไขปรับปรุงไปยัง สกอ.แล้ว และ ผอ.สมศ.ได้เปลี่ยนผลประเมิน โดยไม่ผ่านการพิจารณจากคณะกรรมการบริหาร สมศ. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่า เหตุจูงใจที่ ผอ.สมศ.ลงนามเปลี่ยนผลประเมินให้ มหาวิทยาลัยที่ไม่รับรอง เป็นรับรอง โดยไม่ผ่านกระบวนการแก้ไปรับปรุงและไม่ผ่านบอร์ด คืออะไร และเหตุใดจึงรีบร้อนทำ ในเวลา 2 วันก่อนหมดวาระ การที่ประธาน กพอ.มองข้ามเรื่องจรรยาบรรณผู้บริหารและส่อทุจริต ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการทุจริต ในวงการคุณภาพการศึกษา และอาจจะพิจารณาได้หรือไม่ว่ามีส่วนร่วมทุจริต โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ยืนยันให้การกระทำมิชอบ เป็นการกระทำโดยชอบ แม้ว่ากรรมการ กพอ.จะไม่เห็นชอบก็ตาม
ข้อสงสัยเหล่านี้น่าจะได้มีการยกเป็นประเด็นพิจารณา ให้เกิดความกระจ่าง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวท่านเองด้วย
 
* ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.)
ผู้ใช้นิรนาม