ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tmd/'"

เพิ่มขึ้น 1,885 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== ประเทศไทยในปัจจุบัน===
 
==ประเภทการบรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ์ไทย==
 
ปัจจุบันการอุปสมบทเป็นพระภิกษุุและบรรพชาเป็นสามเณรเถรวาทในประเทศไทย แบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือรูปแบบมหานิกาย และรูปแบบธรรมยุติกนิกาย โดยในรูปแบบมหานิหายมีรายละเอียดการขอบวชที่แตกต่างกันในบางสำนัก และนอกจากการที่ต้องผ่านขั้นตอนทางพระธรรมวินัยแล้ว ยังต้องผ่านขั้นตอนตามกฎมหาเถรสมาคมด้วย (กฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระัอุปัชฌาย์) ซึ่งกำหนดหน้าที่การได้มาของพระอุปัชฌาย์ การคัดเลือกกุลบุตรหรือผู้ประสงค์ที่จะบรรพชาอุปสมบทให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย และได้รับการตรวจสอบจากทางราชการ เช่น การผ่านการตรวจโรค การได้รับการรับรองจากเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นต้น เพื่อรับรองความบริสุทธิ์จากคดีความ ซึ่งต้องห้ามในพระวินัย (ราชภัฏะ)
 
===แบบมหานิกาย===
===แบบธรรมยุตินิกาย===
 
 
== ขั้นตอนการบรรพชาอุปสมบทในคณะสงฆ์ไทย ==
14,402

การแก้ไข