ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม''' ออกโดย[[สภาวิศวกร]] ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในปัจจุบัน มีสาขาที่เป็นวิศวกรรมควบคุม ดังนี้
* สาขา[[วิศวกรรมโยธา]]
* สาขา[[วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง]] (แยกเป็นไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร)
* สาขา[[วิศวกรรมเคมีไฟฟ้าสื่อสาร]]
* สาขา[[วิศวกรรมเครื่องกล]]
* สาขา[[วิศวกรรมอุตสาหการ]]
* สาขา[[วิศวกรรมเหมืองแร่]]
* สาขา[[วิศวกรรมเคมี]]
 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่ละสาขาแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
ผู้ใช้นิรนาม