ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ
{{รอการตรวจสอบ}}
| name = สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
| en_name = Office of the Auditor General of Thailand
| image =
| caption =
| address =
| abbr= สตง. / OAG.
| type = องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
| class =
| establish_date =
| budget =
| group =
| type_headman = ผู้ว่าการ
| headman = [[จารุวรรณ เมณฑกา|คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา]]
| type_secretary =
| secretary =
| website = [http://www.oag.go.th สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน]
| footnote =
}}
'''สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน''' หรือ '''สตง.''' (Office of the Auditor General of Thailand - OAG) เป็น[[องค์กรอิสระ]] อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ [[คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]] มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล โดยมี '''ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน''' (Auditor General) เป็นหัวหน้าสำนักงาน
 
ในอดีต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงานของ[[รัฐบาล]] ทำให้การดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะอาจถูกแทรกแซงได้ง่าย ซึ่ง[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540]] จึงได้กำหนดให้เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและเป็นกลาง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ[[สภาผู้แทนราษฎร]] [[วุฒิสภา]] และ[[คณะรัฐมนตรี]] ตามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คนปัจจุบันคือ [[จารุวรรณ เมณฑกา|คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา]]
{{องค์กรตามรัฐธรรมนูญของไทย}}
 
[[หมวดหมู่:องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของไทย|การตรวจเงินแผ่นดิน]]
[[หมวดหมู่:สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน| ]]
54,712

การแก้ไข