ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
==ประวัติโรงเรียน==
 
'''โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม''' ตั้งอยู่ที่เลขที่ 406 หมู่ที่ 18 ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลหนองโก [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]] เป็นโรงเรียนประจำอำเภอกระนวน เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของอำเภอกระนวน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2516 โดยระยะแรกได้อาศัยหอประชุมโรงเรียนกระนวน เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ซึ่งในปีการศึกษาแรกนั้นได้เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน มีนาย'''สวาท ภูคำแสน''' เป็นครูใหญ่คนแรก และมีครูผู้สอนจำนวน 3 คน นักการภารโรง 1 คน
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2518]] ได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216ก. ให้ 4 ห้องเรียน ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยโรงเรียนขยายแผนการเรียนเพิ่ม ตลอดจนเพิ่มจำนวนครู, ลูกจ้างและงบประมาณก่อสร้าง
 
ปี [[พ.ศ. 2529]] กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งให้ นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสวาท ภูคำแสน ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพรศึกษา
 
ปี [[พ.ศ. 2532]] กรมสามัญศึกษา อนุญาติอนุญาตให้โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน โดยทำการเรียนสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้ กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งให้ นายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิสัย จ.หนองคาย
 
ปี [[พ.ศ. 2534]] กรมสามัญศึกษา อุมัติให้สาขาของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้แยกออกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า "โรงเรียนยางคำพิทยาคม"
 
ปี [[พ.ศ. 2537]] เปิดสาขาขึ้นที่บ้านทุ่งใหญ่ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน มีนักเรียนจำนวน 82 คน มีนายสมยศ รัตนถา เป็นหัวหน้าสาขา และในปีการศึกษา 2540 ได้รับการก่อตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีชื่อว่า "โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา"
 
ปี [[พ.ศ. 2544]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2544 (เป็นครั้งที่ 1)
 
ปี [[พ.ศ. 2549]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548 (เป็นครั้งที่ 2)และในปีนี้ได้ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 2
 
ปี [[พ.ศ. 2552]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 เป็นสมัยที่ 3 ในรอบ 10 จึงได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งต้องใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมีระบบพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากลเพื่อการเป็น Citizen World ต่อไป
 
ปัจจุบัน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น[[มัธยมศึกษาตอนต้น]] จนถึงตอนปลาย ได้รับการอนุมัติให้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 12 - 11 - 9 / 12 - 11 - 10 รวม 65 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,211โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมยศ รัตนถา เป็นผู้อำนวยการ
* กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
== แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ==
*[http://www.skwk.ac.th www.skwk.ac.th เว็บไซต์หลักโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
* [http://www.skwkclub.com/ เว็บไซต์ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
* [http://www.kkn4.obec.go.th สพท.ขก.4]
{{โครงสถานศึกษา}}
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น]]
{{โครงสถานศึกษา}}
417,603

การแก้ไข