ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ปี [[พ.ศ.2549]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548 (เป็นครั้งที่ 2)และในปีนี้ได้ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 2
 
ปี [[พ.ศ.2552]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 เป็นสมัยที่ 3 ในรอบ 10 จึงได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งต้องใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมีระบบพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากลเพื่อการเป็น Citizen World ต่อไป
 
ปัจจุบัน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น[[มัธยมศึกษาตอนต้น]] จนถึงตอนปลาย ได้รับการอนุมัติให้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 12 - 11 - 9 / 12 - 11 - 10 รวม 65 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,211โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมยศ รัตนถา เป็นผู้อำนวยการ
 
==การจัดการศึกษาในปัจจุบัน==
* โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ช่วงชั้นที่ 3 - 4)ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ
* ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวม 8 กลุ่ม คือ
 
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
* กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
* กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
* กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
* กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
* กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
117

การแก้ไข