ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผังเมือง"

เพิ่มขึ้น 1,305 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ใส่ definition ในกฏกระทรวง2549
(website อ้างอิง)
(ใส่ definition ในกฏกระทรวง2549)
ได้มีการกำหนดให้วันที่ 8 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันผังเมืองโลก" (World Town Planning Day) โดยมีองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องคือ The International Society of City and Regional Planners (IsoCaRP) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่[[กรุงเฮก]] [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]] และ The America Institute of Certified Planners (AICP) เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการวางผังเมืองนานาชาติ
 
'''นักผังเมือง''' ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับ 2 [[สมาคมวิชาชีพ]] คือ [[สมาคมนักผังเมืองไทย]](Thai City Planners Society-TCPS) และ[[สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย]] (Association of Thai Urban Designers - TUDA) ปัจจุบัน[[สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย]]เป็นส่วนหนึ่งของสาขา[[สถาปัตยกรรมผังเมือง]] ใน[[สภาสถาปนิก]] วิชาชีพผังเมืองจึงเป็นวิชาชีพควบคุมตาม[[พระราชบัญญัติสถาปนิก]] ดังจะเห็นได้จาก กฎกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมฯ ปี 2549<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/070/15.PDF กฎกระทรวงการกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ปี 2549]</ref>)ที่ระบุว่า '''สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง''' - งานที่มีการบังคับใช้ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ, งานจัดรูปที่ดิน, การจัดสรรที่ดิน, งานอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม, งานในพื้นที่เขตเพลิงไหม้และเขตภัยพิบัติ, นิคมอุตสาหกรรม, กลุ่มอาคารขนาดใหญ่-ใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ อาคารสูง อาคารพิเศษ พื้นที่รวมกัน 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 
เดิมวิชาผังเมืองเปิดเป็นหลักสูตรสอนในระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย) เริ่มครั้งแรกที่ [[ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง]] [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เน้นการวางแผนและนโยบายในภาพกว้างบัณฑิตจากทุกสาขาสามารถเข้าเรียนได้ และ ต่อมา [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] ได้เปิดสอนที่หลักสูตรปริญญาโท สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรมและการออกแบบกายภาพอื่นๆ ที่ [[ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง]] ในปัจจุบันมีหลักสูตร[[การออกแบบชุมชนเมือง]]เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งที่ [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]ที่ [[ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง]]ด้วย
 
== อ้างอิง ==
<references />
== ดูเพิ่ม ==
* [[การออกแบบชุมชนเมือง]]
4,550

การแก้ไข