ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองบุรีรัมย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==ประวัติเทศบาล==
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [[พ.ศ. 2479|พุทธศักราช 2479]] ซึ่งได้ตราขึ้นไว้ ณ วันที่ [[11 กุมภาพันธ์]] 2479? ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] รัชกาลที่ 8 ซึ่งมี พ.อ.[[พหลพลหยุหเสนา]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] โดยได้ประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม 53 ตอนที่ 62 วันที่ [[14 กุมภาพันธ์]] 2479
ต่อมาเมื่อท้องถิ่นเจริญขึ้น มีชุมชนอยู่หนาแน่นทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่ต่อเนื่องกันสมควรปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม่ เพื่อขยายเขตให้เทศบาลได้ปกครองและทะนุบำรุงท้องถิ่น จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2504 ลงวันที่ 30 เมษายน 2504 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการปัจจุบัน มีจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอนที่ 40 วันที่ 9 พฤษภาคม 2504 มีเนื้อที่รวม 6.0 ตารางกิโลเมตร? สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งหมดของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมีอาณาเขตตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
 
ต่อมาเมื่อท้องถิ่นเจริญขึ้น มีชุมชนอยู่หนาแน่นทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่ต่อเนื่องกันสมควรปรับปรุงเขต[[เทศบาล]]เสียใหม่ เพื่อขยายเขตให้เทศบาลได้ปกครองและทะนุบำรุงท้องถิ่น จึงได้ตราพระราชกฤษ[[ฎีกา]]เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ [[จังหวัดบุรีรัมย์]] [[พ.ศ. 2504]] ลงวันที่ [[30 เมษายน]] 2504 ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] รัชการปัจจุบัน มี[[จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์]] เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอนที่ 40 วันที่ [[9 พฤษภาคม]] 2504 มีเนื้อที่รวม 6.0 [[ตารางกิโลเมตร]] สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งหมดของ[[อำเภอเมืองบุรีรัมย์]] โดยมีอาณาเขตตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษ[[ฎีกา]] ดังนี้
=== อาณาเขต ===
====ด้านเหนือ====
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา ตรงหลัก กม.ที่ 375 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 450 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพุทไธสงฟากตะวันออก ห่างจากทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา 650 เมตร
 
== อาณาเขต ==
====ด้านตะวันออก====
===ด้านเหนือ===
จากหลักเขตที่ 2 ?เลียบตามถนนพุทไธสงฟางตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ?ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา ฟากเหนือ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายบุรีรัมย์ - สตึก 380 เมตร จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ?ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางเข้าวัดอิสาณฟากใต้ ห่างจากคลองละลม ฝั่งตะวันออก 40 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับคลองละลมฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากคลองละลมฝั่งใต้ไปทางทิศใต้ 40 เมตร
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจาก[[ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ|ทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา]] ตรงหลัก กม.ที่ 375 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 450 [[เมตร]] เป็นเส้นตรงไปทาง[[ทิศตะวันออก]]เฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริม[[ถนนพุทไธสง]]ฟากตะวันออก ห่างจากทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา 650 เมตร
 
====ด้านใต้=ตะวันออก===
จากหลักเขตที่ 62 เป็นเส้นขนานกับคลองละลมฝั่งใต้เลียบตามถนนพุทไธสงฟางตะวันออกไปทางทิศตะวันตกใต้ ถึงหลักเขตที่ 73 ?ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากคลองละลมฝั่งใต้ริมทางรถไฟสายอุบลราชธานี 40- เมตรนครราชสีมา ฟากเหนือ จากหลักเขตที่ 73 เป็นเส้นตรงเลียบตามทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา ฟากเหนือไปทาง[[ทิศตะวันตกออก]]เฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 84 ซึ่งตั้งอยู่ริมห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายบุรีรัมย์ - ประโคนชัยสตึก ฟากตะวันออก380 ตรงหลัก กม.ที่ 640เมตร จากหลักเขตที่ 84 เป็นเส้นตรงไปทาง[[ทิศตะวันตก]]เฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 95 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายบุรีรัมย์เข้าวัดอิสาณฟากใต้ -ห่างจากคลองละลม เขากระโดงฝั่งตะวันออก ฟาก40 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับคลองละลมฝั่งตะวันตกออกไปทางทิศใต้ ตรงริมลำห้วยจรเข้มากถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก[[คลองละลม]]ฝั่งเหนือใต้ไปทางทิศใต้ 40 เมตร
 
====ด้านตะวันตก=ใต้===
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับคลองละลมฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก[[คลองละลม]]ฝั่งใต้ 40 [[เมตร]] จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทาง[[ทิศตะวันตก]]เฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ฟากตะวันออก ตรงหลัก กม.ที่ 640 จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายบุรีรัมย์ - เขากระโดง ฟากตะวันตก ตรงริมลำห้วยจรเข้มาก ฝั่งเหนือ
 
===ด้านตะวันตก===
จากหลักเขตที่ 9 เลียบตามทางรถไฟสายบุรีรัมย์ - เขากระโดงฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงหลัก กม.ที่ 1 จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา ฟากเหนือ ตรงหลัก กม.ที่ 375 จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบหลักเขตที่ 1
 
==สถานที่สำคัญ==
===โรงเรียนสำคัญประจำเทศบาล===
* '''[[โรงเรียนเทศบาล 1]]''' ริมถนนจิระ
* '''[[โรงเรียนเทศบาล 2]]''' ริมถนนอิสาณ
* '''[[โรงเรียนเทศบาล 3]]''' ริมถนนเลี่ยงเมือง
 
===วัดสำคัญ===
* '''[[วัดกลางพระอารามหลวง]]'''
 
==การเดินทาง==
===[[รถโดยสารประจำทาง]]===
====สายกรุงเทพ-บุรีรัมย์====
ขึ้นรถได้ที่[[สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)]] ([[สถานีหมอชิต|หมอชิต]]) มาลงที่[[สถานีขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์]] มีบริการทั้งกิจการทัวร์, บริษัทขนส่ง จำกัด,ศิริรัตนพลทัวร์
 
อัตราค่าโดยสารดังนี้
* '''รถปรับอากาศชั้น 1'''
**'''กิจการทัวร์''' ราคา 227 บาท
**'''ศิริรัตนพลทัวร์''' ราคา 227 บาท
 
* '''รถปรับอากาศชั้น 2'''
**'''บริษัทขนส่ง จำกัด''' ราคา 178 บาท
**'''ศิริรัตนพลทัวร์''' ราคา 186 บาท
 
====สายที่ผ่านบุรีรัมย์====
เป็นรถกรุงเทพ-อุบลราชธานี, กรุงเทพ-สุรินทร์ และกรุงเทพ-ศรีสะเกษ แวะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีทั้งรถปรับอากาศชั้น 1 และ 2
 
อัตราค่าโดยสารดังนี้
* '''รถปรับอากาศชั้น 1'''
**'''กิจการทัวร์''' ราคา 227 บาท
**'''ศิริรัตนพลทัวร์''' ราคา 227 บาท
 
* '''รถปรับอากาศชั้น 2'''
**'''ศิริรัตนพลทัวร์''' ราคา 178 บาท
 
====สายไปจังหวัดใกล้เคียง====
* '''บุรีรัมย์-นครราชสีมา''' ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 57 บาท
* '''บุรีรัมย์-สุรินทร์''' ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 21 บาท
* '''บุรีรัมย์-ขอนแก่น''' ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 93 บาท
 
====สายไปต่างอำเภอ และผ่านที่เที่ยว====
* '''บุรีรัมย์-นางรอง''' จุดหมายปลายทางที่[[อำเภอนางรอง]] (22 บาท) [[ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง]] (22 บาท) และ[[ปราสาทเมืองต่ำ]] (22 บาท)
* '''บุรีรัมย์-ประโคนชัย/บ้านกรวด''' จุดหมายปลายทางที่วัดป่าพระสบาย (35 บาท) [[อำเภอบ้านกรวด]] (22 บาท) อ่างเก็บน้ำสนามบิน (14 บาท) และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด (14 บาท)
* '''บุรีรัมย์-พุทไธสง''' จุดหมายปลายทางที่[[อำเภอพุทไธสง]] (28 บาท)
====สายรถโดยสารในตัวเมือง====
* '''สายตลาดเทศบาล-เขากระโดง (สาย 1)''' ขึ้นรถได้ที่[[สถานีรถไฟบุรีรัมย์]] โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และสถานีขนส่ง
**'''เวลาบริการ''' 06.00 - 17.00 น.
**จุดหมายปลายทางที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ (6 บาท) วนอุทยานเขากระโดง (6 บาท)
* '''สายบ้านบัว (สาย 2)''' ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่ง
**'''เวลาบริการ''' 06.00 - 17.00 น.
**จุดหมายปลายทางที่อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก (5 บาท)
 
====ตารางเดินรถบริษัทขนส่ง จำกัด====
=====เที่ยวไป=====
{| class="wikitable"
|-
! หมวด-สาย !! เส้นทาง!! มาตราฐานรถ !! จำนวนที่นั่ง !! ราคา !! เวลาออกต้นทาง
|- bgcolor=#ffd700
| 2-32-1 || กรุงเทพ-บุรีรัมย์ || รถปรับอากาศ ม.1 || 40 ที่ || 292 บาท || 08.00, 21.00, 23.30
|- bgcolor=#ffd700
| 2-32-1 || กรุงเทพ-บุรีรัมย์ || รถปรับอากาศ ม.2 || 46 ที่ || 227 บาท || 07.30, 09.00, 10.30<br /> 12.45, 15.00, 19.30<br /> 20.30, 23.00
|}
 
=====เที่ยวกลับ=====
{| class="wikitable"
|-
! หมวด-สาย !! เส้นทาง!! มาตราฐานรถ !! จำนวนที่นั่ง !! ราคา !! เวลาออกต้นทาง
|- bgcolor=#dda0dd
| 2-32-1 || บุรีรัมย์-กรุงเทพ || รถปรับอากาศ ม.1 || 40 ที่ || 292 บาท || 08.00, 09.10, 21.30
|- bgcolor=#dda0dd
| 2-32-1 || บุรีรัมย์-กรุงเทพ || รถปรับอากาศ ม.2 || 46 ที่ || 227 บาท || 07.40, 08.40, 09.40<br /> 13.40, 15.40, 19.30<br /> 20.40, 22.00
|}
 
===[[รถไฟ]]===
====[[ขบวนรถด่วนพิเศษ]]====
มีขบวนรถไฟสายกรุงเทพ-อุบลราชธานี เป็นรถนั่งปรับอากาศชั้น 2 ทั้งขบวน อัตราค่าโดยสาร 335 บาท
====[[ขบวนรถด่วน]]====
มีขบวนรถไฟสายกรุงเทพ-อุบลราชธานี, กรุงเทพ-ศรีสะเกษ และกรุงเทพ-ศีขรภูมิ แบ่งได้ดังนี้
* '''สายกรุงเทพ-อุบลราชธานี'''
** '''รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 1''' ราคา 1,386 บาท
** '''รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2''' ราคา 535 บาท
** '''รถนั่งและนอนชั้นที่ 2''' ราคา 355 บาท
** '''รถนั่งชั้นที่ 2''' ราคา 205 บาท
* '''สายกรุงเทพ-ศรีสะเกษ และกรุงเทพ-ศีขรภูมิ'''
** '''รถนั่งปรับอากาศชั้นที่ 2''' ราคา 265 บาท
** '''รถนั่งชั้นที่ 3''' ราคา 174 บาท
 
====[[ขบวนรถเร็ว]]====
มีขบวนรถไฟสายกรุงเทพ-อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 4 ขบวน ราคาดังนี้
* '''รถนั่งและนอนชั้นที่ 2''' ราคา 235 บาท
* '''รถนั่งชั้นที่ 2''' ราคา 85 บาท
* '''รถนั่งชั้นที่ 3''' ราคา 54 บาท
 
====[[ขบวนรถธรรมดา]]====
มีขบวนรถไฟสายกรุงเทพ-สุรินทร์ เป็นรถไฟฟรี ไม่ต้องจ่ายเงิน
 
====[[ขบวนรถท้องถิ่น]]====
มีขบวนรถไฟสายนครราชสีมา-อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 3 ขบวน เป็นรถไฟฟรี ไม่ต้องจ่ายเงิน
 
====ตารางเวลาการเดินรถ====
=====เที่ยวขึ้น=====
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|บุรีรัมย์}}
{{ร139|02.22}}
{{ด67|03.40}}
{{ด73|04.12}}
{{ร141|06.02}}
{{ร143|07.27}}
{{ท421|08.16}}
{{ดพ21|11.34}}
{{ท419|12.58}}
{{ร135|14.19}}
{{ด71|16.14}}
{{ท427|16.30}}
{{ธ233|19.16}}
{{ร145|23.38}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
=====เที่ยวล่อง=====
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|บุรีรัมย์}}
{{ธ234|05.58}}
{{ท424|07.54}}
{{ด72|08.32}}
{{ท428|09.57}}
{{ร136|10.23}}
{{ร146|12.22}}
{{ท426|15.52}}
{{ดพ22|17.12}}
{{ร144|18.44}}
{{ร142|20.21}}
{{ด74|21.02}}
{{ด68|21.36}}
{{ร140|22.50}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
{{เทศบาลเมือง}}
ผู้ใช้นิรนาม