ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่สุดในประเทศไทย"

(ไม่มีอ้างอิง ยอมรับกันหน่อย)
* มหาวิทยาลัยที่มีจำนวน[[นักศึกษา]]มากที่สุด และมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด คือ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
* มหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตมากที่สุด คือ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา]] จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ [[อำเภอเมืองเชียงใหม่|อำเภอเมือง]] จังหวัดเชียงใหม่, วิทยาเขตลำปาง [[อำเภอเมืองลำปาง|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดลำปาง]], วิทยาเขตน่าน [[อำเภอภูเพียง]] [[จังหวัดน่าน]] วิทยาเขตตาก [[อำเภอเมืองตาก|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดตาก]] วิทยาเขตพิษณุโลก [[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดพิษณุโลก]] และวิทยาเขตเชียงราย [[อำเภอพาน]] [[จังหวัดเชียงราย]] <!--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 5 วิทยาเขต-->
* สถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยาเขตมากที่สุด คือ [[สถาบันการพลศึกษา]] มีจำนวน 16 วิทยาเขต
* มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ชื่อจังหวัด และแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค คือ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดเชียงใหม่]]
* มหาวิทยาลัยที่มีบริเวณกว้างใหญ่ที่สุด คือ [[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] [[อำเภอท่าศาลา]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] รวมพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่
58,563

การแก้ไข