ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาสลาวิก"

! [[ภาษาสโลวัก|สโลวัก]]
! [[ภาษาบัลแกเรีย|บัลแกเรีย]]
! [[ภาษาโครเอเชีย]]
! [[ภาษาเซอร์เบีย|เซอร์เบีย]]
! [[ภาษาเบลารุส|เบลารุส]]
| oheň
| огън
| огањ/oganj
| огањ
| агонь
| ogenj
| ryba
| риба
| риба/riba
| риба
| рыба
| riba
| hniezdo
| гнездо
| gnijezdo
| гн(иј)ездо/gn(ij)ezdo
| гнездо
| гняздо
| gnezdo
| oko
| око
| око/oko
| око
| вока
| oko
ผู้ใช้นิรนาม