ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดกำปงชนัง"

(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
* 0405 กำปงตระลัก (Kampong Tralach)
* 0406 Rolea B'ier
* 0407 สามัคคีเมียนเจย หรือ สามัคคีมีชัย (Sameakki Mean Chey)
* 0408 Tuek Phos
(หมายเหตุ ตัวเลขข้างหน้า คือรหัสของเมือง)
ผู้ใช้นิรนาม