ปรางทอง

เข้าร่วมเมื่อ 12 สิงหาคม 2553
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ทำหน้าว่าง)
==การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า:Demand Side Management:DSM==
ไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น จำเป็นต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรในการผลิตจำนวนมาก และด้วยข้อจำกัดของแหล่งพลังงานภายในประเทศ จำเป้นต้องนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่มีราคาแพงส่งผลต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวม เป็นต้นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆสูงขึ้นไปด้วย การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณา เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ชลอการลงทุนภาคการจัดหา ผลิต และส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมทั้งยังลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศของโลก
===แนวทางการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า===
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟฟ้า และหรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ วิธีที่นำมาใช้นั้นมีทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และอาศัยกลไกทางด้านราคาค่าไฟฟ้า การดำเนินการดังกล่าวให้บรรลุผลจำเป็นต้องพิจารณาผลตอบแทนที่เกิดจากการดำเนินการที่มีค่าสูงสุด มาตรการต่างๆที่นำมาใช้จะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมทั้งภาคผู้ใช้ไฟฟ้าแลภาคการผลิตไฟฟ้า โดยแนวคิดและวิธีการต่างๆที่นำมาใช้ในประเทศไทยประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก ได้แก่
1. การลดกำลังไฟฟ้าในช่วงโหลดสูงสุด
2. การเพิ่มการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาโหลดต่ำ
3. เฉลี่ยภาระการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเวลาให้ใกล้เคียงกัน
4. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ผู้ใช้นิรนาม