ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาศิส พิทักษ์คุมพล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ท่านศึกษาสายสามัญในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสงเคราะห์ประชา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำหรับสายศาสนานั้นท่านศึกษาระดับซานาวี(มัธยมศึกษาตอนปลาย)ที่โรงเรียนมิฟตาฮุลอูลุมิดดีนียะห์ บ้านดอน เขต[[พระโขนง]] [[กรุงเทพมหานคร]] และที่[[ปอเนาะ]]อัลนาซอนีย๊ะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กับปอเนาะตุยง(ปัจจุบันคือโรงเรียนสกุลศาสน์อิสลาม) อำเภอหนองจิก จังหวัด[[ปัตตานี]] รวมถึงยังศึกษาที่มัสยิดฮารอม เมือง[[มักกะห์]] ประเทศ[[ซาอุดิอาระเบีย]]<ref>[http://fws.cc/council/index.php?action=printpage;topic=65.0 บอร์ดเสวนาสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล อ้างจาก นสพ.ส่องใต้(สตูล)]</ref>
 
ท่านหลังจากนาย[[ประเสริฐ มะหะหมัด]]ได้รับเลือกจากผู้นำศาสนาการโปรดเกล้าฯให้เป็นประธานกรรมการจุฬาราชมนตรี ได้เสนอชื่อท่านเพื่อโปรดเกล้าฯให้เป็นกรรมกลางอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเมื่อแห่งประเทศไทย และได้มอบหมายให้ดูแลงานวิชาการร่วมกับนาย[[วินัย สะมะอุน]] ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2530]] ขณะมีอายุประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้ถึงแก่กรรม 33 ปีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ท่านเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้มาโดยตลอด นอกจากนี้และเมื่อพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้ประกาศใช้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการผู้ที่เป็นผู้แทนของแต่ละจังหวัด ซึ่งท่านยังก็ได้รับการเลือกให้เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการและรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในชุดที่มีนาย[[สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์]] อดีตจุฬาราชมนตรี เป็นประธานกรรมการ
 
ในปี [[พ.ศ. 2539]] ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็น[[สมาชิกวุฒิสภา]]สัดส่วนผู้นำศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อใช้ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงพันตำรวจโท[[ทักษิณ ชินวัตร]]ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เพื่อศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาตใต้และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผู้ใช้นิรนาม