ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

replaceViaLink
(moveCategory)
(replaceViaLink)
มีผู้พูดประมาณ 180 ล้านคนใน[[ประเทศเกาหลี]] [[ญี่ปุ่น]]และ[[หมู่เกาะโอกินาวา]]แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
* กลุ่มภาษาเกาหลี (Korean) ได้แก่ [[ภาษาเกาหลี]]
* [[กลุ่มตระกูลภาษาญี่ปุ่น-ริวกิว]] (Japanese-Ryukyuan) ได้แก่ [[ภาษาญี่ปุ่น]] [[ภาษาริวกิว]]
 
อย่างไรก็ดีนักวิชาการบางท่านอาจจัดกลุ่มภาษาเกาหลี-ญี่ปุ่นเป็นภาษาเอกเทศ (isolated language) เนื่องจากลักษณะบางอย่างในภาษาไม่สอดคล้องกับตระกูลภาษาอัลตาอิก เช่น ภาษาเกาหลีในปัจจุบันไม่เคร่งครัดกฎความสอดคล้องกลมกลืนของสระ ภาษาญี่ปุ่นเป็นคำพยางค์คู่และพยางค์เปิด ไม่ปรากฏลักษณะของความสอดคล้องกลมกลืนของสระซึ่งเป็นลักษณะของตระกูลภาษาออสโตรนีเซีย ดังนั้นนักวิชาการบางคนจึงกล่าวว่า ภาษาญี่ปุ่นอาจมีตระกูลภาษาออสโตรนีเซียเป็นภาษาพื้นเดิม (substratum) ก่อนที่จะได้รับอิทธิพลจากตระกูลภาษาอัลตาอิก สาขาตุงกุส (superstratum) นอกจากนี้ภาษาทั้งสองยังได้รับอิทธิพลคำศัพท์มาจากภาษาจีนอย่างมากมาย รวมทั้งมีระดับภาษาที่ต่างกันเพื่อแสดงความสุภาพและสถานะของบุคคลซึ่งไม่ใช่ลักษณะของภาษาตระกูลนี้ แม้ว่าลักษณะของวากยสัมพันธ์จะเป็นแบบตระกูลภาษาอัลตาอิก และอาจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสาขาภาษาตุงกุสมาก่อน
123,859

การแก้ไข