ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รองศาสตราจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่คำอัตโนมัติ (-<references/> +{{รายการอ้างอิง}}) ด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ตำแหน่งในมหาวิทยาลัย}}
 
'''รองศาสตราจารย์''' (Associateassociate professor) ใช้อักษรย่อว่า '''รศ.''' เป็น[[ตำแหน่งทางวิชาการ]] ต่อมาจากตำแหน่ง [[ผู้ช่วยศาสตราจารย์]] ก่อนจะเป็น [[ศาสตราจารย์]] โดยต้องมีชั่วโมงสอน มีผลงาน[[เอกสารคำสอน]]อย่างน้อย 1 รายวิชา คุณภาพดี และงานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือ คุณภาพดี หรือผลงานวิจัย คุณภาพดี หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
 
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์แสดงถึงผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการ ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีหน้าที่หลักในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง คือ มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและมีความชำนาญพิเศษในการสอนและ ทำการสอนโดยใช้เอกสารคำสอน ประกอบการสอนมาแล้ว ทำการวิจัย ทำประโยชน์แก่สาธารณะ อาจมีงานแต่ง เรียบเรียง ตำรา หรือหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
72,518

การแก้ไข