ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหันคา"

* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเนินขาม]]
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม พืชหลัก คือ ข้าว 2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ 3.จำนวนธนาคาร
 
มี 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธกส
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม พืชหลัก คือ ข้าว 2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ 3.จำนวนธนาคาร
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tescolotus Express)
 
จำนวนธนาคารมี 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธกส
 
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tescolotus Express)
 
 
ผู้ใช้นิรนาม