ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้างหุ้นส่วน"

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
 
==ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล==รนีีีีีีีีร่ร้า้าส้ื่า้เิเรกปัิา้ปรเ
 
เี่ิสา่้าส่สาก่าสร้ร้่าแจนนี่
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคล 2 คนขึ้นไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเป็น"หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด" หมายถึง ถ้าห้างหุ้นส่วนมีหนี้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ทุกคนที่เป็นหุ้นส่วน ต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมด โดยไม่จำกัดจำนวนและหุ้นส่วนแต่ละคนมีอำนาจในการจัดการกิจการของห้างหุ้นส่วน
 
ผู้ใช้นิรนาม