ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

เพิ่มสาขาวิชา
(เพิ่มสาขาวิชา)
* [[พ.ศ. 2548]] จากพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]] ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตาม[[พระราชบัญญัติ]]สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล [[พ.ศ. 2518]] ปรับเปลี่ยนเป็น[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]]
* [[พ.ศ. 2549]] แบ่งแยกการบริหารภายในวิทยาเขตเป็นสองคณะโครงการจัดตั้ง คือ โครงการจัดตั้ง[[คณะบริหารธุรกิจ]]และ[[เทคโนโลยีสารสนเทศ]] และ โครงการจัดตั้ง[[คณะศิลปศาสตร์]]
* [[พ.ศ. 2550]] เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอก การท่องเที่ยว
 
* [[พ.ศ. 2551]] เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอก การท่องเที่ยว
== '''สาขาวิชาที่เปิดสอน''' ==
ปัจจุบัน วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีทั้งหลักสูตรปกติและสบทบ ต่อเนื่องทั้งหมด 2 คณะ ดังต่อไปนี้
 
*'''คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ'''
 
'''หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต'''
*สาขาการตลาด
*สาขาการตลาด (2ปี ต่อเนื่อง)
*สาขาการตลาด (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
*สาขาการจัดการ
*สาขาการจัดการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
*สาขาการจัดการ (2ปี ต่อเนื่อง)
*สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
*สาขาเศรษฐศาสตร์
*สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
*สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
*สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
*สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2ปี ต่อเนื่อง)
'''หลักสูตรบัญชีบัณฑิต'''
*สาขาการบัญชี
*สาขาการบัญชี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
*สาขาการบัญชี (2ปี ต่อเนื่อง)
'''หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต'''
*สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต'''
*สาขามัลติมีเดีย
*สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
*'''คณะศิลปศาสตร์ '''
 
'''หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต'''
* สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
* สาขาการท่องเที่ยว
'''สาขาที่กำลังจะเปิดสอนในอนาคต'''
* สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
* สาขาพละศึกษาและนันทนาการ
* สาขาภาษาไทย
 
 
 
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.cpc.rmutto.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ]
{{geolinks-bldg|13.778200|100.557130}}
<ref>http://whost.rmutto.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=216</ref>
 
{{มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก}}
 
ผู้ใช้นิรนาม