ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กบิลพัสดุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{สถานที่สำคัญในพุทธภูมิ}}
'''กบิลพัสดุ์''' เป็นชื่อเมืองหลวงของ[[แคว้นสักกะ]] เป็นเมืองของ[[พระเจ้าสุทโธทนะ]]ผู้เป็นพระราชบิดาของ[[เจ้าชายสิทธัตถะ]]ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็น[[พระพุทธเจ้า]] เป็นเมืองที่[[พระพุทธเจ้า]]ทรงเจริญเติบโตและประทับอยู่จนกระทั่งพระชนมายุ 29 ปี ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศ[[เนปาล]] ติดชายแดนตอนเหนือประเทศ[[อินเดีย]] ยังเหลือซากเมืองอยู่เป็นหลักฐาน และไม่ห่างจากเมืองนี้มี[[สังเวชนียสถาน]]ที่สำคัญคือสถานที่ประสูติของ[[พระพุทธเจ้า]]ซึ่งเรียกว่า[[ลุมพินีวัน]]ปรากฏอยู่ บริเวณลุมพินีมีวัดพุทธของ[[ประเทศไทย]]และของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกหลายวัด เป็นดินแดนที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนิยมไปแสวงบุญกัน
 
'''กบิลพัสดุ์''' แปลตามศัพท์ว่า ''ที่อยู่ของ[[กบิลดาบส]]'' เพราะบริเวณที่ตั้งเมืองนี้เคยเคยเป็นที่อยู่อาศัยของ[[ดาบส]]ชื่อ ''กบิล'' พวกเจ้า[[ศากยะ]]ได้มาจับจองตั้งเป็นเมืองขึ้นและตั้งชื่อเมืองใหม่นี้กันว่า '''กบิลพัสดุ์''' เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่[[กบิลดาบส]]
 
== ความสำคัญ ==
 
=== เมืองกบิลพัสดุ์ในปัจจุบัน ===
ในปี พ.ศ. 2442 นักโบราณคดีได้แกะรอยแนวที่ตั้งของเสา[[พระเจ้าอโศก]] และ ตำนานการสร้างเมืองมาจนพบกับเมืองโบราณร้าง ชื่อ ติเลาราโกต อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับเมืองกบิลพัสดุ์ ตามที่ระบุในเอกสารหลายฉบับ
<br><br>
''อยู่ทางใต้ของเชิงเขาหิมาลัย 16 กิโลเมตร'' <br>
ผู้ใช้นิรนาม