ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

เพิ่มลิงก์ และข้อมูลเกี่ยวกับราชทินนามนี้
(เพิ่มลิงก์ และข้อมูลเกี่ยวกับราชทินนามนี้)
'''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เป็นราชทินนามของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มี[[สมณศักดิ์]]เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในสมัยหลังได้พระราชทานเฉพาะแก่พระสงฆ์ฝ่าย[[มหานิกาย]]
สมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจหมายถึง
 
* [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)]]
*สมเด็จพระพุฒาจารย์รูปปัจจุบันคือ [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]] เจ้าอาวาส[[วัดสระเกศ]]
 
* [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)]]
'''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' ยังอาจหมายถึง :
 
* [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดระฆังโฆษิตาราม]]
* [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]] ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสรูปแรกของ[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]]
* [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์]]
{{แก้กำกวม}}