ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

=== ระดับปริญญาตรี ===
*'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต'''
**สาขาวิชาทัศนศิลป์ : วิชาเอก ประกอบด้วย [[จิตรกรรม]] [[ประติมากรรม]] [[ภาพพิมพ์]] และ [[ภาพถ่าย]]
**สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ : วิชาเอก ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ไทย และ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
**สาขาวิชานฤมิตศิลป์ : วิชาเอก ประกอบด้วย [[เรขศิลป์]] [[หัตถศิลป์]] [[มัณฑนศิลป์]] และ [[นิทรรศการศิลป์]]
**สาขาวิชานาฏยศิลป์ : วิชาเอก ประกอบด้วย นาฏยศิลป์ไทย และ นาฏยศิลป์ตะวันตก
 
=== ระดับปริญญาโท ===
*'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)'''
**สาชาวิชานฤมิตศิลป์ : วิชาเอก ประกอบด้วย เรขศิลป์ และ แฟชั่นและสิ่งทอ
**สาขาวิชาการประพันธ์เพลง
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)'''
=== ระดับปริญญาเอก ===
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)'''
**สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย
 
== เว็บไซต์อื่น ==
32,569

การแก้ไข