ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

 
=== ภาควิชาภาพยนตร์ (Film)===
เปิดสอนใน '''สาขาวิการวิชาการผลิตภาพยนตร์ สาขาวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ และสาขาวิชาภาพยนตร์ศึกษา''' ผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีไฟในการสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวไปสู่เวทีสากล ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญใน 3 ด้าน คือ
#การผลิตภาพยนตร์ มุ่งเน้นกระบวนการผลิต การเขียนบท การกำกับภาพยนตร์ การถ่ายทำ การกำกับศิลป์ และกระบวนการหลังการถ่ายทำ
#การบริหารงานภาพยนตร์ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ การจัดการ และการบริหารงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตลอดจนการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
ผู้ใช้นิรนาม