ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ"

ในขณะที่อภิสิทธิ์ยังมีอายุไม่ถึงหนึ่งปี ครอบครัวเวชชาชีวะได้เดินทางกลับประเทศไทย ด.ช.อภิสิทธิ์ ได้เข้าเรียนระดับอนุบาลที่ โรงเรียนอนุบาลยุคลธร ระดับประถมที่ [[โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นได้ย้ายกลับประเทศอังกฤษเพื่อเข้าเรียนที่ โรงเรียนสเกทคลิฟ และเรียนต่อที่ โรงเรียนมัธยมอีตัน ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำเอกชน ระดับเตรียมอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ[[ลอนดอน]] ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (philosophy, politics and economics, PPE) ที่[[มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด]] สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นับเป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาวิชานี้ ต่อจาก[[พระยาศรีวิศาลวาจา]]<ref>''BBC News''. [http://news.bbc.co.uk/2/hi/7780309.stm Profile: Abhisit Vejjajiva]. สืบค้นวันที่ 21 มีนาคม 2553.</ref>
 
หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี อภิสิทธิ์เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] (รร.จปร.) จังหวัดนครนายก ระหว่าง พ.ศ. 2530–2531 ได้รับการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี<ref name="Professional Experience"/> ก่อนจะลาออกจากราชการกลับไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดอีกครั้ง ปริญญานิพนธ์ของนายอภิสิทธิ์ได้รับการยอมรับในระดับดีมาก โดยเทียบได้กับเกียรตินิยมอันดับ 1 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<ref name="Professional Experience"/> หลังจากนั้นยังได้ศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จปริญญาตรีนิติศาสตร์จาก[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]อีกด้วย<ref name="Professional Experience">[http://www.abhisit.org/360detail.php?cate_id=16#82 Professional Experience] abhisit.org</ref>
 
ต้นปี พ.ศ. 2549 อภิสิทธิ์ได้รับปริญญา นิติศาสตร์[[ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์]]จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง<ref>[http://joomla.ru.ac.th/alumni/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=61 บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง]. ฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สืบค้นวันที่ 21 มีนาคม 2553.</ref> จากการใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]]รัฐมนตรี และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร<ref name="abhisit" />
45

การแก้ไข