ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เปิดสอนสาขา '''สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์''' ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้ผลิตรายการในยุคของการพัฒนาสื่อด้วยความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน นักศึกษามีโอกาสฝึกนำทฤษฎีไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตรายการ เช่น รายการข่าว รายการสารคดี รายการละคร และรายการบันเทิงอื่น ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนสทั้งยังเป็นผู้มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์และสภาวะความเคลื่อนไหวในโลกซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของนักสื่อสารมวลชนที่ดี
 
=== ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์(Brand Communications)===
ปัจจุบันการสร้างและสื่อสารแบรนด์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในแวดวงธุรกิจ ด้วยเหตุที่ว่า สินค้าสามารถถูกพัฒนาเลียนแบบขึ้นมาได้อย่างเท่าเทียมกัน ทางเลือกในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคมีมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจแทบทุกธุรกิจจึงต้องสร้างทรัพย์สินที่มีคุณค่าของตนเองขึ้นมา และทรัพย์สินดังกล่าวก็คือ แบรนด์หรือแบรนด์ สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเชิงทฤษฎี แนวคิด หลักการและวิชาชีพด้านการสื่อสารแบรนด์ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการทำให้ผู้บริโภคเกิดความรัก
ปัจจุบันการสร้างและสื่อสารแบรนด์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในแวดวงธุรกิจ ด้วยเหตุที่ว่า สินค้าสามารถถูกพัฒนาเลียนแบบขึ้นมาได้อย่างเท่าเทียมกัน ทางเลือกในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคมีมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจแทบทุกธุรกิจจึงต้องสร้างทรัพย์สินที่มีคุณค่าของตนเองขึ้นมา และทรัพย์สินดังกล่าวก็คือ แบรนด์หรือแบรนด์ สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเชิงทฤษฎี แนวคิด หลักการและวิชาชีพด้านการสื่อสารแบรนด์ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการทำให้ผู้บริโภคเกิดความรัก ชื่นชม ศรัทธาในแบรนด์จนนำมาซึ่งการซื้ออีกทั้งเกิดความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาว การเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อแบรนด์เกิดวิกฤติขึ้น วิธีการชุบชีวิตใหม่ให้กับแบรนด์ที่ประสบปัญหาด้านยอดขายและภาพลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ถึงวิธีการทำความเข้าใจเชิงลึก (Insight) ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะทำให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่เรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้เครื่องมือการสื่อสารแบรนด์แบบ 360 องศา อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง การออกแบบเอกลักษณ์ (อาทิ การออกแบบ โลโก้ สโลแกน ชุดพนักงาน บรรยากาศภายในสำนักงานหรือร้านค้า การกำหนดเอกลักษณ์ด้านสี) เพื่อให้แบรนด์มีความโดดเด่น เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารเหล่านี้จะมีส่วนผลักดันให้ธุรกิจและแบรนด์นั้นๆ ประสบความสำเร็จได้ โดยเนื้อหาที่กล่าวมาได้ถูกบรรจุไว้ในรายวิชาต่างๆ ที่มีการปรับให้ทันสมัยและทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์ จึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการทำงานในแวดวงธุรกิจ การตลาด ด้วยการนำศาสตร์ทางด้านการสื่อสารแบรนด์ การนำเครื่องมือการสื่อสารต่างๆ ที่ครบวงจรไปผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นสามารถนำหลักการ ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า (Product Branding) สร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจบริการ (Service Branding) สร้างแบรนด์ให้กับบุคคล (Personal Branding) สร้างแบรนด์ให้กับสถานที่ (Place Branding) สร้างแบรนด์ให้กับกิจกรรม (Event Branding) ได้อีกด้วย
 
ชื่นชม ศรัทธาในแบรนด์จนนำมาซึ่งการซื้ออีกทั้งเกิดความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาว การเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อแบรนด์เกิดวิกฤติขึ้น วิธีการชุบชีวิตใหม่ให้กับแบรนด์ที่ประสบปัญหาด้านยอดขายและภาพลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ถึงวิธีการทำความเข้าใจเชิงลึก (Insight) ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะทำให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่เรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้เครื่องมือการสื่อสารแบรนด์แบบ 360 องศา อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง การออกแบบเอกลักษณ์ (อาทิ การออกแบบ โลโก้ สโลแกน ชุดพนักงาน บรรยากาศภายในสำนักงานหรือร้านค้า การกำหนดเอกลักษณ์ด้านสี) เพื่อให้แบรนด์มีความโดดเด่น เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารเหล่านี้จะมีส่วนผลักดันให้ธุรกิจและแบรนด์นั้นๆ ประสบความสำเร็จได้ โดยเนื้อหาที่กล่าวมาได้ถูกบรรจุไว้ในรายวิชาต่างๆ ที่มีการปรับให้ทันสมัยและทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน
 
สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์ จึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการทำงานในแวดวงธุรกิจ การตลาด ด้วยการนำศาสตร์ทางด้านการสื่อสารแบรนด์ การนำเครื่องมือการสื่อสารต่างๆ ที่ครบวงจรไปผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นสามารถนำหลักการ ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า (Product Branding) สร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจบริการ (Service Branding) สร้างแบรนด์ให้กับบุคคล (Personal Branding) สร้างแบรนด์ให้กับสถานที่ (Place Branding) สร้างแบรนด์ให้กับกิจกรรม (Event Branding) ได้อีกด้วย
 
=== ภาควิชาภาพยนตร์ (Film)===
ผู้ใช้นิรนาม