ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาซาดิเรซติน"

โรบอต เพิ่ม: fr:Azadirachtine; ปรับแต่งให้อ่านง่าย
(โรบอต เพิ่ม: fr:Azadirachtine; ปรับแต่งให้อ่านง่าย)
|ImageFile1 =
| ImageSize1 = 300px
| <--- ! the character &#x200b; is used so that layout and breaking can be proper. Feel free to remove them and then it'll be uglier. --->
| IUPACName = dimethyl (2a''R'',&#x200b;3​3''S'',&#x200b;4​4''S'',&#x200b;4a​4a''R'',&#x200b;5​5''S'',&#x200b;7a​7a''S'',&#x200b;8​8''S'',&#x200b;10​10''R'',&#x200b;10a​10a''S'',&#x200b;10b​10b''R'')-&#x200b;10​10-&#x200b;(acetyloxy)-&#x200b;3​3,&#x200b;5​5-&#x200b;dihydroxy​dihydroxy-&#x200b;4​4-&#x200b;[(1''S'',&#x200b;2​2''S'',&#x200b;6​6''S'',&#x200b;8​8''S'',&#x200b;9​9''R'',&#x200b;11​11''S'')-&#x200b;2​2-&#x200b;hydroxy​hydroxy-&#x200b;11​11-&#x200b;methyl​methyl-&#x200b;5​5,&#x200b;7​7,&#x200b;10​10-&#x200b;trioxatetracyclo​trioxatetracyclo[6.3.1.0<sup>2,6</sup>.0<sup>9,11</sup>]dodec-&#x200b;3​3-&#x200b;en​en-&#x200b;9​9-&#x200b;yl​yl]-&#x200b;4​4-&#x200b;methyl​methyl-&#x200b;8​8-&#x200b;{[(2''E'')-&#x200b;2​2-&#x200b;methylbut​methylbut-&#x200b;2​2-&#x200b;enoyl​enoyl]&#x200b;oxy​oxy}&#x200b;octahydro​octahydro-&#x200b;1​1''H''-&#x200b;furo​furo[3',4':&#x200b;4​4,4a]&#x200b;naphtho​naphtho[1,&#x200b;8​8-''bc'']&#x200b;furan​furan-&#x200b;5​5,&#x200b;10a​10a(8''H'')-&#x200b;dicarboxylate​dicarboxylate
| OtherNames = dimethyl (2a''R'',&#x200b;3​3''S'',&#x200b;4​4''S'',&#x200b;4a​4a''R'',&#x200b;5​5''S'',&#x200b;7a​7a''S'',&#x200b;8​8''S'',&#x200b;10​10''R'',&#x200b;10a​10a''S'',&#x200b;10b​10b''R'')-&#x200b;10​10-&#x200b;acetoxy​acetoxy-&#x200b;3​3,&#x200b;5​5-&#x200b;dihydroxy​dihydroxy-&#x200b;4​4-&#x200b;[(1a''R'',&#x200b;2​2''S'',&#x200b;3a​3a''S'',&#x200b;6a​6a''S'',&#x200b;7​7''S'',&#x200b;7a​7a''S'')-&#x200b;6a​6a-&#x200b;hydroxy​hydroxy-&#x200b;7a​7a-&#x200b;methyl​methyl-&#x200b;3a​3a,&#x200b;6a​6a,&#x200b;7​7,&#x200b;7a​7a-&#x200b;tetrahydro​tetrahydro-&#x200b;2​2,&#x200b;7​7-&#x200b;methanofuro​methanofuro[2,3-''b'']&#x200b;oxireno​oxireno[''e'']&#x200b;oxepin​oxepin-&#x200b;1a​1a(2''H'')-&#x200b;yl​yl]-&#x200b;4​4-&#x200b;methyl​methyl-&#x200b;8​8-&#x200b;{[(2''E'')-&#x200b;2​2-&#x200b;methylbut​methylbut-&#x200b;2​2-&#x200b;enoyl​enoyl]&#x200b;oxy​oxy}&#x200b;octahydro​octahydro-&#x200b;1​1''H''-&#x200b;naphtho​naphtho[1,8''a-c'':&#x200b;4​4,5-''b'c''']&#x200b;difuran​difuran-&#x200b;5​5,&#x200b;10a​10a(8''H'')-&#x200b;dicarboxylate​dicarboxylate
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| CASNo = 11141-17-6
}}
'''อาซาดิเรซติน''' (Azadirachtin)เป็นสารเคมีกลุ่มลิโมนอยด์ (limonoids)เป็นสารทุติยภูมิที่พบในเมล็ด[[สะเดา]] เป็นสารเตเตระนอร์ตริเทอร์พีนอยด์ที่อยู่ในสถานะออกซิไดส์สูง ประกอบด้วยหมู่ อีนอล เอสเทอร์ อะซีตัล เฮมิอะซีตัล และคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ หลายแบบ
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
* [http://extoxnet.orst.edu/pips/azadirac.htm Extoxnet]
* [http://www.pakissan.com/english/allabout/horticulture/neem.wonder.tree.shtml Neem: The wonder tree]
 
[[หมวดหมู่:ยาฆ่าแมลง]]
[[หมวดหมู่:สารอินทรีย์]]
 
[[de:Azadirachtin]]
[[es:Azadiractina]]
[[en:Azadirachtin]]
[[ites:Azadiractina]]
[[fr:Azadirachtine]]
[[he:אזדרכטין]]
[[esit:Azadiractina]]
[[no:Azadiraktin]]
[[หมวดหมู่:ยาฆ่าแมลง]]
[[หมวดหมู่:สารอินทรีย์]]
1,491

การแก้ไข