ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ
* โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
* โีรงพยาบาลโรงพยาบาลแม่กลอง 2
* สถานประกอบการ ประเภทเวชกรรมชนิดมีและไม่มีเตียง, แผนโบราณ, ทันตกรรม ชั้น 1 และ 2, ผดุงครรภ์ชั้น 1, กายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์) จำนวน 43 แห่ง
 
380,773

การแก้ไข