ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[พ.ศ. 2548]] จากพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]] ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตาม[[พระราชบัญญัติ]]สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล [[พ.ศ. 2518]] ปรับเปลี่ยนเป็น[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]]
* [[พ.ศ. 2549]] แบ่งแยกการบริหารภายในวิทยาเขตเป็นสองคณะโครงการจัดตั้ง คือ โครงการจัดตั้ง[[คณะบริหารธุรกิจ]]และ[[เทคโนโลยีสารสนเทศ]] และ โครงการจัดตั้ง[[คณะศิลปศาสตร์]] [[พ.ศ. 2550]] เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
* [[พ.ศ. 2552]] เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 เทคโนโลยีบัณฑิต ภาคปกติ '''สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย''' เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอก การท่องเที่ยว
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอก การท่องเที่ยว
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.cpc.rmutto.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ]
ผู้ใช้นิรนาม