ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:โครงชีวประวัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้คำด้วยบอต)
{{หมวดโครง|[[ชีวประวัติ]]|[[ภาพ:Crystal kwrite.png|25px|ชีวประวัติ| ]]| }}
<includeonly>[[หมวดหมู่:บทความเกี่ยวกับ ชีวประวัติ ที่ยังไม่สมบูรณ์]]</includeonly>
 
ประวัตินายวีระ สมความคิด
ชื่อ นายวีระ สมความคิด
เกิด ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๐
 
การศึกษา/ประสบการณ์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๘ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙ สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. ๙)
 
อาชีพ นักสิทธิมนุษยชน
 
เกียรติประวัติ
รางวัลผู้เสียสละและกล้าต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม จากกองทุนส่งเสริมคนกล้าทำดีเพื่อสังคม ปี ๒๕๔๔
การทำงานการเมืองภาคพลเมือง
- ประธานนักเรียนชั้นมัธยมเข้าร่วมขับไล่เผด็จการทหาร ๘–๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
- เลขานุการประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งเหตุการณ์ล้อมปราบนิสิตนักศึกษาในหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
- ร่วมกับสมาพันธ์ประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ รสช. พ.ศ. ๒๕๓๕
- ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน (กพส.) พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปัจจุบัน
- เลขาธิการสมาพันธ์ประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน
- เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน
- รองประธานคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กปช.ปปง.)
- เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง (กรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร
ผลงาน
- เป็นคนแรกที่ใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ตรวจสอบนักการเมืองระดับสูงจนทำให้ต้องถูกยุติบทบาทการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี (กรณี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.เป็นเท็จ)
- ทำหน้าที่ประชาชนช่วยเหลือ ราชการ ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันมามากกว่า ๘๐๐ เรื่อง สามารถช่วยป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินต้องสูญเสียไปกับการทุจริตคอร์รัปชันจำนวนมาก
- เป็นผู้จุดประกายให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดการตื่นตัว เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับมากขึ้นเป็นลำดับ แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังยอมรับในผลงาน
ฯลฯ
 
สถานที่ติดต่อ
นายวีระ สมความคิด
เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)
๖๙๓ อาคาร ๑ ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๓-๔๐๗๖
๐-๑๔๓๕ - ๐๐๖๐
 
โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๔๐๗๘
e-mail : weera_pnac@yahoo.com
e-mail : pnac_v@hotmail.com
ผู้ใช้นิรนาม