ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิชโช (นิชิเร็งชู)"

หน้าใหม่: พระนิชโช (日昭, ระหว่าง ค.ศ. 1236- ค.ศ. 1323) เป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนิกา...
(หน้าใหม่: พระนิชโช (日昭, ระหว่าง ค.ศ. 1236- ค.ศ. 1323) เป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนิกา...)
(ไม่แตกต่าง)
19

การแก้ไข