ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันราชมงคล"

เพิ่มขึ้น 507 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วันราชมงคล''' เป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" โดยเมื่อปีพุทธศักราช [[พ.ศ. 2531]] [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้แก่[[วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา]]ว่า [[สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล]] ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ในวันที่ [[15 กันยายน]] [[พ.ศ. 2531]] จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น'''วันราชมงคล''' ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้ง 9 แห่ง จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
== การจัดการศึกษา ==
 
== มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ==
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม 2548พ.ศ. 2548
*[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานธัญบุรี]]
 
*[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรุงเทพ]]
*[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรัตนโกสินทร์]]
 
*[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพล้านนา]]
*[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีสาน]]
 
*[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศรีวิชัย]]
*[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก]]
 
*[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสุวรรณภูมิ]]
*[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพระนคร]]
 
[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน]]
 
[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย]]
 
[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก]]
 
[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ]]
 
[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร]]
 
 
จากหนังสือจารึกราชมงคลกับคำกล่าวของท่าน [[สวาสดิ์ ไชยคุณา|ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุณา]] อธิการบดีท่านแรก ผู้บุกเบิกสถาบันฯ กล่าวถึงการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบันไว้ว่า '''ล้นเกล้าฯพระปิยมหาราชปลดปล่อยทาสให้เป็นไทยฉันใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงปลดปล่อยนักเรียนอาชีวฯชั้นสองให้เป็นไทฉันนั้น'''
นับจากปีแรกทีได้เริ่มสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในปี 2518 และดำเนินการเรียนการสอนเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันแห่งความภาคภูมิใจ อีกหกปีต่อมา ในปี 2524 เป็นวันแห่งสำเร็จและภาคภูมิใจสูงสุดของชาวราชมงคล เมื่อบัณฑิตอาชีวศึกษาซึ่งพัฒนามาจากนักเรียนชั้นสองของสังคม มีโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรกับพระหัตถ์พระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ในปีพุทธศักราช 2524 และอีกสามครั้งคือ ปีพุทธศักราช 2527,ปีพุทธศักราช 2530,และในปี 2533 และทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อสถาบันให้ใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายถึงสถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรในนามมงคลใหม่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อีกครั้งในปีพุทธศักราช 2533 ตั้งแต่ในปีพุทธศักราช 2534 เป็นต้นมาก็ทรงพระกรุณาฯโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแด่บัณฑิตเป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบัน พิธิพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปี
 
[[หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]][[หมวดหมู่:กันยายน]]