ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เก็บกวาดโรงเรียน}}
'''โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต''' หรือ สาธิตรังสิต เป็นโรงเรียนสองภาษาในเครือสาธิตแห่งแรกของ[[ประเทศไทย]]ที่มีระบบ IB{{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.[[อาทิตย์ อุไรรัตน์]]
[[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยรังสิต]]ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ [[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547]] หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ IB และ IGCSE
 
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
วิสัยทัศน์
| ชื่อ = โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้นำการศึกษาในหลักสูตรสองภาษา
| ภาพ = [[ภาพ:LOGOSATITRSU2.jpg]]
| ชื่ออังกฤษ = Satit Bilingual School of Rangsit University
| ก่อตั้ง = 4 พฤษภาคม 2547
| ชื่อย่อ = สาธิตรังสิต/SBS
|
| คำขวัญ =
| ประเภท = [[โรงเรียนสาธิต]] ทวิภาษา เอกชน
| สังกัด = [[มหาวิทยาลัยรังสิต]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = ประธานกรรมการ
 
พันธกิจ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดโดยเฉพาะในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯจะต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรทวิภาษาของโรงเรียนฯ มุ่งสู่การเทียบมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสากล (The International Baccalaureate (IB) Diploma programme) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
 
หลักการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งวางรากฐานที่เป็นปึกแผ่นในความเป็นโรงเรียนทวิภา
อย่างแท้จริง โดยบูรณาการหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติชั้นนำเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตรแนวใหม่ในองค์รวม ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษามีความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีสัดส่วนเท่าๆกันระหว่างครูไทยและครูต่างชาติ ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปตามความเชื่อมั่นในทฤษฎีการศึกษาที่ว่าการเรียนรู้ภาษาจะต้องปลูกฝังไปพร้อมๆกับการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆโดยรวม
 
สัดส่วนการผสมกลมกลืนระหว่างภาษาอังกฤษ-ไทยในแต่ละระดับ (English-Thai Immersion Rate)จากการศึกษาทบทวนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญการศึกษาอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้นำมาสู่ขั้นตอนการผสมกลมกลืนระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ-ไทย ดังต่อไปนี้
 
 
| ผู้บริหาร =
 
'''ประธานกรรมการ''' : ดร. [[อาทิตย์ อุไรรัตน์]]
ระดับ อังกฤษ(%) ไทย(%)
อนุบาล 80 20
ประถมศึกษา 70 30
มัธยมศึกษา 60 40
 
'''ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียน''': อาจารย์อภิรมณ อุไรรัตน์
เป้าหมายปลายสุดคือการให้นักเรียนมีความชำนาญการใช้ทั้งสองภาษาในระดับที่เท่าเทียมกัน คือ 50:50 ในขณะที่ทุกวิชาจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนควบทั้งสองภาษา ในแบบทวิภาษาที่แท้จริงด้วย
 
'''ผู้จัดการฝ่ายบริหารและกลยุทธ์องค์กร''' : ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท์
 
'''รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล''' :นายพันเลิศ ดอกแย้ม
 
'''รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน''': นายอุดร ตันติประภาคาร
คณะครูและอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการคัดเลือกมาจากหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆในแถบเอเซีย ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนฯ ยังให้ความสำคัญยิ่งกับการสรรหาผู้ชำนาญการที่มีคุณภาพสูง ที่รักและห่วงใยในบุตรหลานของท่าน ตลอดจนรักษามาตรฐานด้านการศึกษาและการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับสูงอีกด้วย
 
'''รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม''':ผศ.สุดจิต สนั่นไหว
นักเรียนที่เลือกอยู่หอพัก จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม พร้อมๆ กับการดูแลเอาใจใส่ทางวิชาการ และความเป็นอยู่เสมือนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเอง เนื่องจากหอพักของโรงเรียนมีลักษณะเป็นกันเอง พร้อมผู้ดูแลหอพักที่มากด้วยประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่นักเรียน มีการอบรมดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
คุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน ถือเป็นวาระสำคัญของการบริหารหอพัก ทางโรงเรียนจึงมีการจัดสอนทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลังเลิกเรียน รวมถึงการไปทัศนศึกษานอกสถานที่นอกเวลาเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งวิชาการและสังคมไปพร้อมๆ กัน
 
 
| ต้นไม้ =
| รหัสสถานศึกษา =
| class_range = อนุบาล-มัธยมศึกษา
| สี = บานเย็น-ฟ้า
| ที่ตั้ง = โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน เมืองเอก ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0-2792-7500 - 4 โทรสาร : 0-2792-7509
| เว็บไซต์ = http://www.sbs.ac.th/
}}
 
'''โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต''' หรือ สาธิตรังสิต เป็นโรงเรียนสองภาษาในเครือสาธิตแห่งแรกของ[[ประเทศไทย]]ที่มีระบบ IB{{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.[[อาทิตย์ อุไรรัตน์]]
[[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยรังสิต]]ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ [[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547]] หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ IB และ IGCSE
 
 
== วิสัยทัศน์ ==
 
ผู้นำการศึกษาในหลักสูตรสองภาษา
 
'''พันธกิจ'''
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดโดยเฉพาะในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯจะต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรทวิภาษาของโรงเรียนฯ มุ่งสู่การเทียบมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสากล (The International Baccalaureate (IB) Diploma programme) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
 
ห'''ลักการ'''
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งวางรากฐานที่เป็นปึกแผ่นในความเป็นโรงเรียนทวิภาอย่างแท้จริง โดยบูรณาการหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติชั้นนำเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตรแนวใหม่ในองค์รวม ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษามีความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีสัดส่วนเท่าๆกันระหว่างครูไทยและครูต่างชาติ ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปตามความเชื่อมั่นในทฤษฎีการศึกษาที่ว่าการเรียนรู้ภาษาจะต้องปลูกฝังไปพร้อมๆกับการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆโดยรวม
 
สัดส่วนการผสมกลมกลืนระหว่างภาษาอังกฤษ-ไทยในแต่ละระดับ (English-Thai Immersion Rate)จากการศึกษาทบทวนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญการศึกษาอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้นำมาสู่ขั้นตอนการผสมกลมกลืนระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ-ไทย ดังต่อไปนี้
 
 
{| class="wikitable"
|-
! ระดับ
! ภาษาอังกฤษ(%)
! ภาษาไทย(%)
|-
| อนุบาล
| 80
| 20
|-
| ปะถมศึกษา
|70
| 20
|-
| มัธยมศึกษา
| 60
| 40
|}
 
เป้าหมายปลายสุดคือการให้นักเรียนมีความชำนาญการใช้ทั้งสองภาษาในระดับที่เท่าเทียมกัน คือ 50:50 ในขณะที่ทุกวิชาจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนควบทั้งสองภาษา ในแบบทวิภาษาที่แท้จริงด้วย
 
 
 
== คณะครู ==
เราให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อหนุนการเรียนรู้และ
 
คุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมมาจากการดัดแปลงลีลาการออกแบบอาคารสถานที่และ
 
ภูมิทัศน์ที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวและได้ดุลยภาพระหว่างธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์
คณะครูและอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการคัดเลือกมาจากหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆในแถบเอเซีย ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนฯ ยังให้ความสำคัญยิ่งกับการสรรหาผู้ชำนาญการที่มีคุณภาพสูง ที่รักและห่วงใยในบุตรหลานของท่าน ตลอดจนรักษามาตรฐานด้านการศึกษาและการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับสูงอีกด้วย
 
== ชีวิตในโรงเรียน ==
'''นักเรียนหอพัก'''
นักเรียนที่เลือกอยู่หอพัก จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม พร้อมๆ กับการดูแลเอาใจใส่ทางวิชาการ และความเป็นอยู่เสมือนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเอง เนื่องจากหอพักของโรงเรียนมีลักษณะเป็นกันเอง พร้อมผู้ดูแลหอพักที่มากด้วยประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่นักเรียน มีการอบรมดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน ถือเป็นวาระสำคัญของการบริหารหอพัก ทางโรงเรียนจึงมีการจัดสอนทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลังเลิกเรียน รวมถึงการไปทัศนศึกษานอกสถานที่นอกเวลาเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งวิชาการและสังคมไปพร้อมๆ กัน
 
 
== บรรยากาศการเรียนการสอน ==
ห้องเรียนทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ และมีเครื่องมือการเรียนการสอนที่พร้อม สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ
'''สิ่งแวดล้อม'''
เราให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษ มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
เราให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อหนุนการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมมาจากการดัดแปลงลีลาการออกแบบอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวและได้ดุลยภาพระหว่างธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์
ไร้สายความเร็วสูงนำมาใช้ทั้งทางด้านการบริหาร การติดต่อสื่อสารและการเรียนการสอน
 
'''อาคารสถานที่และเทคโนโลยี'''
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้ความสนใจในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เรามีห้องทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ และมีเครื่องมือการเรียนการสอนที่พร้อม สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบเราให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษ มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คไร้สายความเร็วสูงนำมาใช้ทั้งทางด้านการบริหาร การติดต่อสื่อสารและการเรียนการสอนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้ความสนใจในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เรามีห้องทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงยิมเนเซี่ยม สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิค สนามฟุตบอล หอพัก สนามเด็กเล่นเด็กเล่น
โรงยิมเนเซี่ยม สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิค สนามฟุตบอล หอพัก สนามเด็กเล่นเด็กเล่น
 
744

การแก้ไข