ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การมหาชน"

เพิ่มขึ้น 1,045 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== รายชื่อองค์การมหาชนในประเทศไทย ==
=== สำนักนายกรัฐมนตรี ===
* [[สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา]] <!-- International Institute for Trade and Development -->
* [[สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา]] <!-- (Office for National Education Standards and Quality Assessment) -->
* [[สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ]], สพภ. <!-- (Biodiversity-Based Economy Development Office) -->
* [[สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส่งเสริมการจัดประชุมและชุมชนเมืองแห่งชาตินิทรรศการ]]
* [[องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน]]
* [[โรงพยาบาลบ้านแพ้ว]] <!-- (Banpheao Hospital) -->
* [[โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์]] <!-- (Mahidol Wittayanosorn School) -->
* [[ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร]] <!-- (Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre) -->
* [[ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ]] (TCDC) <!-- Thailand Creative and Design Center -->
* [[สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ]] <!-- (National Institute of Education Testing Service) -->
* [[สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน]] <!-- (The Energy Fund Administration Institute) -->
* [[สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้]] (OKMD) <!-- (Office of Knowledge Management and Development) --> มีหน่วยงานย่อย 7 แห่ง
** [[สำนักงานอุทยานการเรียนรู้]] (ห้องสมุดมีชีวิต) (TK Park), สอร.
** [[ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย]], ศลชท.
** [[สถาบันวิทยาการการเรียนรู้]], สวร.
=== กระทรวงกลาโหม ===
* [[สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน]] <!-- (Community Organizations Development Institute) -->
* [[สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ]]
=== กระทรวงการคลัง ===
* [[สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศราฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน]]
* [[สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว|บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด]]
=== กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ===
* [[สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน]] <!-- (Community Organizations Development Institute) -->
=== กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ===
* [[สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง]] (HRDI)
* [[สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร]] (ARDA), สวก. <!-- (Agricultural Research Development Agency) -->
=== กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ===
* [[สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ]], สพภ. <!-- (Biodiversity-Based Economy Development Office) -->
* [[องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)]] (TGO)
=== กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ===
* [[สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ]] (SIPA) <!-- (Software Industry Promotion Agency) -->
=== กระทรวงพลังงาน ===
* [[สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน]] <!-- (The Energy Fund Administration Institute) -->
=== กระทรวงพาณิชย์ ===
* [[ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ]] (SACICT)
* [[สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ]] <!-- (The Gem and Jewelry Institute of Thailand) -->
=== กระทรวงวัฒนธรรม ===
* [[สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน]] <!-- (Assets Capitalization Bureau) -->
* [[ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร]] <!-- (Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre) -->
* [[สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร]] (ARDA), สวก. <!-- (Agricultural Research Development Agency) -->
=== กระทรวงวิทยาศาสตร์ ===
* [[สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ]] (GISTDA) <!-- (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency) -->
* [[สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา]] <!-- (Office for National Education Standards and Quality Assessment) -->
* [[สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ]] (SIPA) <!-- (Software Industry Promotion Agency) -->
* [[สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ]]
* [[องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน]]
* [[สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ]] (TINT), สทน. <!-- (Thailand Institute of Nuclear Technology) -->
* [[สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ]] (GISTDA) <!-- (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency) -->
* [[สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง]] (HRDI)
* [[สถาบันวิจันดาราศาสตร์แห่งชาติ]]
* [[องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)]] (TGO)
* [[สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน]]
* [[ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ]] (SACICT)
* [[สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร]]
* [[สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ]]
=== กระทรวงศึกษาธิการ ===
* [[สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา]] <!-- International Institute for Trade and Development -->
* [[โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์]] <!-- (Mahidol Wittayanosorn School) -->
* [[สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ]] <!-- (National Institute of Education Testing Service) -->
=== กระทรวงสาธารณสุข ===
* [[โรงพยาบาลบ้านแพ้ว]] <!-- (Banpheao Hospital) -->
 
[[หมวดหมู่:องค์การมหาชน| ]]
58,309

การแก้ไข