ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุดมศึกษา"

ย้ายประวัติมหาวิทยาลัยไปหน้ามหาวิทยาลัย
(ย้ายประวัติมหาวิทยาลัยไปหน้ามหาวิทยาลัย)
 
คำว่า ''อุดมศึกษา'' มีรากศัพท์มาจากคำบาลี ''อุดม'' (สูงสุด) + ''ศึกษา'' (การเล่าเรียน) หมายถึง การเรียนขั้นสูงสุด
 
 
== ประวัติ[[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]ในประเทศไทย ==
 
=== เรียงตามการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ===
* [[26 มีนาคม]] พ.ศ.2459 [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา "โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ขึ้นเป็น " '''[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]''' " มหาวิทยาลัยแห่งแรกของ[[ประเทศไทย]] โดยมี 4 คณะแรกตั้ง ได้แก่ [[คณะรัฐประศาสนศาสตร์]] คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( [[คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล]] [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] ในปัจจุบัน) [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะวิศวกรรมศาสตร์]] และ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
* [[27 มิถุนายน]] พ.ศ.2477 [[ปรีดี พนมยงค์|ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์]] ริเริ่มก่อตั้ง "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.)" ขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย วิชาเริ่มแรกที่เปิดสอนมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอนวิชากฎหมายเป็นหลัก และ วิชาการบัญชี ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น " '''[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]'''"
 
* [[2 กุมภาพันธ์]] พ.ศ.2486 "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม" ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "'''[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]''' " เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรแห่งแรกของไทย โดยมีคณะเกษตรศาสตร์ [[คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะวนศาสตร์]] คณะสหกรณ์ และคณะประมง เป็นคณะแรกตั้ง
 
* [[7 กุมภาพันธ์]] พ.ศ.2486 มีการแยก[[คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล]], [[คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะทันตแพทยศาสตร์]], [[คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะเภสัชศาสตร์]] และ [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะสัตวแพทยศาสตร์]] ออกจาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] มาตั้งเป็น "'''มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์'''" ต่อมาได้รับพระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่ ว่า " '''[[มหาวิทยาลัยมหิดล]]''' "
 
* [[12 ตุลาคม]] พ.ศ.2486 "โรงเรียนศิลปากร" ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น " '''[[มหาวิทยาลัยศิลปากร]]''' " โดยมีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม เป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์)
 
* [[21 มกราคม]] [[พ.ศ.2507]] [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย ได้แก่ " '''[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]''' " โดยมีคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะแรกตั้ง
 
* [[25 มกราคม]] [[พ.ศ.2509]] มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ สถาปนาสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ "'''[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]''' "
 
* [[12 มีนาคม ]] [[พ.ศ.2511]] ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ได้พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่า " '''[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]''' " ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของ[[สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก|สมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์]]
 
* [[26 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ.2514]] "'''[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ''' " ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมีคณะแรกตั้ง คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
 
* [[ พ.ศ.2514]] มีการรวม "วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี" จัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง ได้รับพระราชทานนามจาก[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ว่า "'''สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า'''" แบ่งเป็น 3 วิทยาเขต คือ [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]] [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ|วิทยาเขตพระนครเหนือ]] และ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |วิทยาเขตธนบุรี]] และเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ 2529 แต่ละวิทยาเขตได้แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาอิสระต่อกัน
 
* [[29 มิถุนายน]] [[พ.ศ.2517]] "วิทยาลัยวิชาการศึกษา" ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดย[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "'''[[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]''' "
 
* [[5 กันยายน]] [[พ.ศ.2521]] มีการสถาปนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับแห่งที่ 2 ของประเทศ โดย[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] ทรงพระราชทานนามว่า " '''[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]''' " ตามพระนามเดิมของ[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็น "กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา" และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
 
*[[3 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ.2525]] "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม แม่โจ้" ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น " '''[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]]''' "
 
* [[27 กรกฎาคม]] [[พ.ศ.2533]] ได้มีการยกฐานะ " วิทยาลัยสุรนารี" ในสังกัด[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] ขึ้นเป็น "'''[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ]]''' "
 
* [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ.2533]] "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก " ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 400 ปี ของการเสด็จขึ้นครองราชย์ของ[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า "''' [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]''' "
 
* [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ.2533]] ได้มีการยกฐานะ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" ในสังกัด [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] ขึ้นเป็น " '''[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]''' "
 
* [[30 กรกฎาคม]] [[พ.ศ.2533]] มีพระราชบัญญัติให้ "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน" ยกฐานะขึ้นเป็น " '''[[มหาวิทยาลัยบูรพา]]''' "
 
* [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ.2533]] "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม" ได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ชื่อ "'''[[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]'''"
 
* [[29 มีนาคม]] [[พ.ศ.2535]] [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] และพระราชทานชื่อว่า " '''[[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]]''' " อันเป็นสร้อยพระนามใน[[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]]
 
* [[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ.2539]] "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา" ยกฐานะเป็นขึ้น " '''[[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]''' "
 
* [[25 กันยายน]] [[พ.ศ.2541]] ได้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลอีกแห่งหนึ่งใน[[จังหวัดเชียงราย]] โดยใช้ชื่อว่า " '''[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]''' " เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อ[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] และให้สถาบันแห่งนี้เป็นแหล่งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไป
 
=== เรียงตามปีที่เปิดสอน ===
* พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น ต่อมาพัฒนาเป็น [[คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล]] [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
* พ.ศ. 2440 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยความเห็นชอบในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ต่อมาพัฒนา เป็นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
 
* พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน ต่อมาพัฒนาเป็น [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
* พ.ศ. 2460 ถือกำเนิดโรงเรียนฝึกหัดครู ประถมกสิกรรม ต่อมาพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
 
* พ.ศ. 2460 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมขึ้น เรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมหอวัง" ต่อมาพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]]
 
* พ.ศ. 2486 ก่อตั้ง โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ต่อมาพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]]
 
* พ.ศ. 2492 ก่อตั้ง โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถือกำเนิดขึ้นจากการผลักดันของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งท่านเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
 
* พ.ศ. 2498 ก่อตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยบูรพา]]
 
* พ.ศ. 2502 รัฐบาลไทยกับรัฐบาล[[สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน]] ได้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ หรือที่รู้จักทั่วไปในชื่อ “เทคนิคไทย–เยอรมัน” ต่อมาพัฒนาเป็น [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]]
 
* พ.ศ. 2503 ก่อตั้ง ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพัฒนาเป็น [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
 
* พ.ศ. 2503 ก่อตั้ง วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]]
 
* พ.ศ. 2503 รัฐบาลชุด จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ลงมติอนุมัติให้จัดตั้ง [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
 
* พ.ศ. 2505 ได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ขึ้นที่[[จังหวัดขอนแก่น]] เสนอชื่อสถาบันแห่งนี้ว่า สถาบันเทคนิคขอนแก่น และเสนอชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า KhonKaen Institute of Technology มีชื่อย่อว่า K.I.T. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสถาบันนี้เป็น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] ในเวลาต่อมา
 
* พ.ศ. 2510 ก่อตั้ง [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
 
* พ.ศ. 2510 ก่อตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ตามพรบ.วิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
 
* พ.ศ. 2511 ก่อตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ตามพรบ.วิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
 
* พ.ศ. 2511 ก่อตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา ตามพรบ.วิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
 
* พ.ศ. 2514 ก่อตั้ง [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] โดยพรบ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 กำหนดให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา
 
* พ.ศ. 2521 ก่อตั้ง [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] เพื่อดำเนินการดำเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยตามพระนามเดิมของรัชกาลที่ 7 <!-- เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็น "กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา" --> และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 <!-- ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์ นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย --> เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
 
* พ.ศ. 2522 ส.ส. นครศรีธรรมราชเริ่มเสนอร่างพรบ.จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] ชื่อ [[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]]
 
* พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่งโดยวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นที่[[จังหวัดนครราชสีมา]]ให้ใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยสุรนารี" และพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]]
 
* พ.ศ. 2530 ก่อตั้ง วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาพัฒนาเป็น [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
 
* พ.ศ. 2540 คณะกรรมการกลั่นกรองงานฝ่ายสังคมของรัฐบาลในสมัยที่ [[ชวลิต ยงใจยุทธ|พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ]] เป็นนายกรัฐมนตรี มอบให้ทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้ง[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยใหม่
 
 
==ลิงก์ภายนอก==
32,550

การแก้ไข