ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"

และในปีการศึกษา 2550 ทางคณะได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 1 สาขาวิชา ดังนี้
* สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี (ปัจจุบัน คือ รุ่น IT#15)
 
=== [http://www.seem.kmutt.ac.th/ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ] ===
ผู้ใช้นิรนาม