ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิธีใช้:สูตรคณิตศาสตร์"

update symbols
(ย้อนการแก้ไขที่ 2101875 สร้างโดย 124.122.224.145 (พูดคุย))
(update symbols)
== ฟังก์ชัน สัญลักษณ์ และอักขระพิเศษ ==
<!-- Eight symbols per line seems to be optimal-->
{| class="wikitable"
! colspan="2" |
 
<h3>เครื่องหมายเสริมอักษร</h3>
|-
!colspan="2"|
|<code>\acute{a} \grave{a} \hat{a} \tilde{a} \breve{a}</code>
=== เครื่องหมายเสริมอักษร ===
|<math>\acute{a} \grave{a} \hat{a} \tilde{a} \breve{a}\,\!</math>
|-
|<code>\checkdot{a}, \barddot{a}, \ddotacute{a}, \dotgrave{a} </code>
|<math>\checkdot{a}, \barddot{a}, \ddotacute{a}, \dotgrave{a}\, \!</math>
|-
|<code>\check{a}, \breve{a}, \tilde{a}, \bar{a} </code>
! colspan="2" |
|<math>\check{a}, \breve{a}, \tilde{a}, \bar{a} \!</math>
 
<h3>ฟังก์ชันมาตรฐาน</h3>
|-
|<code>\sin hat{a}, \cos bwidehat{a}, \tanvec{a} c</code>
|<math>\sin hat{a}, \cos bwidehat{a}, \tanvec{a} c\!</math>
|-
!colspan="2"|
|<code>\sec d \csc e \cot f</code>
 
|<math>\sec d \csc e \cot f\,\!</math>
=== ฟังก์ชันมาตรฐาน ===
|-
|<code>\arcsinexp_a hb \arccos= ia^b, \arctanexp b = e^b, 10^m j</code>
|<math>\arcsinexp_a hb \arccos= ia^b, \arctanexp j\b = e^b, 10^m \!</math>
|-
|<code>\sinhln kc, \coshlg ld = \tanhlog me, \cothlog_{10} f n\!</code>
|<math>\sinhln kc, \coshlg ld = \tanhlog me, \cothlog_{10} f n\!</math>
|-
|<code>\operatorname{sh}\sin a,o \cos b, \operatorname{ch}\tan c,p \cot d, \operatorname{th}\sec e,q \!csc f</code>
|<math>\operatorname{sh}sin a, \cos b,o \tan c, \operatorname{ch}\cot d,p \sec e, \operatorname{th}\,qcsc f\!</math>
|-
|<code>\arcsin h, \arccos i, \arctan j </code>
|<code>\operatorname{arsinh}\,r\,\operatorname{arcosh}\,s\,\operatorname{artanh}\,t</code>
|<math>\operatorname{arsinh}\arcsin h,r \arccos i, \operatorname{arcosh}\,s\,\operatorname{artanh}\,t\,arctan j \!</math>
|-
|<code>\limsinh uk, \limsupcosh vl, \liminftanh wm, \mincoth xn \max y\!</code>
|<math>\limsinh uk, \limsupcosh vl, \liminftanh wm, \mincoth xn \max y\!</math>
|-
|<code>\inf z operatorname{sh}\sup a,k, \exp b operatorname{ch}\ln c,l, \lg d operatorname{th}\log e,m, \log_operatorname{10coth} f \ker,n g\!</code>
|<math>\inf z operatorname{sh}\sup a,k, \exp b operatorname{ch}\ln c,l, \lg d operatorname{th}\log e,m, \log_operatorname{10coth} f \ker,n g\!</math>
|-
|<code>\deg h operatorname{argsh}\gcd i,o, \Pr j operatorname{argch}\det k,p, \hom l \arg m operatorname{argth}\dim,q n</code>
|<math>\deg h operatorname{argsh}\gcd i,o, \Pr j operatorname{argch}\det k,p, \hom l \arg m operatorname{argth}\dim,q n\!</math>
|-
|<code>\sgn r, \left\vert s \right\vert </code>
! colspan="2" |
|<math>\sgn r, \left\vert s \right\vert \!</math>
|-
!colspan="2"|
 
=== ขอบเขต ===
<h3>เลขคณิตมอดุลาร์</h3>
|-
|<code>\min x, \max y, \inf s, \sup t </code>
|<math>\min x, \max y, \inf s, \sup t \!</math>
|-
|<code>s_k\lim u, \equivliminf 0v, \pmod{m}limsup w </code>
|<math>s_k \equivlim 0u, \pmod{m}\liminf v, \limsup w \!</math>
|-
|<code>a\dim p, \bmoddeg q, \det m,b \ker\phi </code>
|<math>a\dim p, \bmod\deg q,b \det m, \ker\phi \!</math>
|-
! colspan="2" |
 
=== การฉายมิติ ===
<h3>อนุพันธ์</h3>
|-
|<code>\nablaPr \j, \partialhom x \l, dx \,lVert \dot xz \rVert, \ddotarg y\, dy/dx\, \frac{dy}{dx}\, \frac{\partial^2 y}{\partial x_1\,\partialz x_2}</code>
|<math>\nablaPr \j, \partialhom x \l, dx \,lVert \dot xz \rVert, \ddotarg y\,z dy/dx\, \frac{dy}{dx}\, \frac{\partial^2 y}{\partial x_1\,\partial x_2}!</math>
|-
! colspan="2" |
 
=== อนุพันธ์และปริพันธ์ ===
<h3>เซต</h3>
|-
|<code>\foralldt, \existsoperatorname{d}t, \emptypartial t, \emptyset nabla\varnothingpsi</code>
|<math>\foralldt, \existsoperatorname{d}t, \emptypartial \emptysett, \varnothingnabla\,psi\!</math>
|-
|<code>\operatorname{d}y/\operatorname{d}x, {\operatorname{d}y\over\operatorname{d}x}, {\partial^2\over\partial x_1\partial x_2}y </code>
|<code>\in \ni \not \in \notin \subset \subseteq \supset \supseteq</code>
|<math>\operatorname{d}y/\operatorname{d}x,{\operatorname{d}y\over\operatorname{d}x}, {\partial^2\over\partial x_1\partial x_2}y \!</math>
|<math>\in \ni \not \in \notin \subset \subseteq \supset \supseteq\,\!</math>
|-
|<code>\capprime, \bigcapbackprime, f^\cupprime, \bigcupf', \biguplusf'<nowiki/>', f^{(3)}, \setminusdot y, \smallsetminusddot y </code>
|<math>\capprime, \bigcapbackprime, f^\cupprime, \bigcupf', \biguplusf'', f^{(3)} \setminus!, \smallsetminus\dot y, \!ddot y</math>
|-
!colspan="2"|
|<code>\sqsubset \sqsubseteq \sqsupset \sqsupseteq \sqcap \sqcup \bigsqcup</code>
|<math>\sqsubset \sqsubseteq \sqsupset \sqsupseteq \sqcap \sqcup \bigsqcup\,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
=== สัญลักษณ์คล้ายอักษรและค่าคงตัว ===
<h3>ตัวดำเนินการ</h3>
|-
|<code>+ \oplus \bigoplus \pm \mp - </code>
|<math>+ \oplus \bigoplus \pm \mp - \,\!</math>
|-
|<code>\timesinfty, \otimesalef, \bigotimescomplement, \cdotbackepsilon, \circeth, \bulletFinv, \bigodothbar </code>
|<math>\timesinfty, \otimesalef, \bigotimescomplement, \cdotbackepsilon, \circeth, \bulletFinv, \bigodot\,hbar \!</math>
|-
|<code>\starIm, *\imath, /\jmath, \divBbbk, \frac{1}{2}ell, \mho, \wp, \Re, \circledS </code>
|<math>\starIm, *\imath, /\jmath, \divBbbk, \frac{1}{2}ell, \mho, \wp, \Re, \circledS \!</math>
|-
! colspan="2" |
 
=== เลขคณิตมอดุลาร์ ===
<h3>ตรรกศาสตร์</h3>
|-
|<code>\land (ors_k \and)equiv \wedge0 \bigwedge \barpmod{qm} \to p</code>
|<math>\lands_k \wedgeequiv \bigwedge0 \barpmod{qm} \to p\,\!</math>
|-
|<code>a\lor ,\vee bmod\bigvee,b \lnot \neg q \And</code>
|<math>a\lor ,\vee bmod\bigvee,b \lnot \neg q \And\,\!</math>
|-
|<code>\gcd(m, n), \operatorname{lcm}(m, n)</code>
! colspan="2" |
|<math>\gcd(m, n), \operatorname{lcm}(m, n)</math>
|-
|<code>\mid, \nmid, \shortmid, \nshortmid </code>
|<math>\mid, \nmid, \shortmid, \nshortmid \!</math>
|-
!colspan="2"|
 
<h3>=== ราก</h3> ===
|-
|<code>\surd, \sqrt{2}, \sqrt[n]{}, \sqrt[3]{x^3+y^3 \over 2} </code>
|<math>\surd, \sqrt{2}, \sqrt[n]{x}\, \sqrt[3]{x^3+y^3 \over 2} \!</math>
|-
! colspan="2" |
 
=== ตัวดำเนินการ ===
<h3>ความสัมพันธ์</h3>
|-
|<code>\sim+, \approx-, \simeqpm, \congmp, \dot=dotplus \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}</code>
|<math>\sim+, \approx-, \simeqpm, \congmp, \dot=dotplus \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}\,\!</math>
|-
|<code>\le <times, \lldiv, \ggdivideontimes, \ge >/, \equivbackslash \not\equiv \ne \mbox{or} \neq \propto</code>
|<math>\le <times, \lldiv, \ggdivideontimes, \ge >/, \equivbackslash \not\equiv \ne \mbox{or} \neq \propto\,\!</math>
|-
|<code>\cdot, * \ast, \star, \circ, \bullet </code>
! colspan="2" |
|<math>\cdot, * \ast, \star, \circ, \bullet \!</math>
|-
|<code>\boxplus, \boxminus, \boxtimes, \boxdot </code>
|<math>\boxplus, \boxminus, \boxtimes, \boxdot \!</math>
|-
|<code>\oplus, \ominus, \otimes, \oslash, \odot</code>
|<math>\oplus, \ominus, \otimes, \oslash, \odot\!</math>
|-
|<code>\circleddash, \circledcirc, \circledast </code>
|<math>\circleddash, \circledcirc, \circledast \!</math>
|-
|<code>\bigoplus, \bigotimes, \bigodot </code>
|<math>\bigoplus, \bigotimes, \bigodot \!</math>
|-
!colspan="2"|
 
=== เซต ===
<h3>เรขาคณิต</h3>
|-
|<code><nowiki>\Diamond{ \Box}, \triangleO \angleempty \perpemptyset, \midvarnothing \nmid \| 45^\circ</nowiki></code>
|<math>\Diamond{ \}, \BoxO \, \triangleempty \emptyset, \anglevarnothing \perp \, \mid \; \nmid \, \| 45^\circ\,\!</math>
|-
|<code>\in, \notin \not\in, \ni, \not\ni </code>
! colspan="2" |
|<math>\in, \notin \not\in, \ni, \not\ni \!</math>
|-
|<code>\cap, \Cap, \sqcap, \bigcap, \setminus, \smallsetminus </code>
|<math>\cap, \Cap, \sqcap, \bigcap, \setminus, \smallsetminus \!</math>
|-
|<code>\cup, \Cup, \sqcup, \bigcup, \bigsqcup, \uplus, \biguplus </code>
|<math>\cup, \Cup, \sqcup, \bigcup, \bigsqcup, \uplus, \biguplus \!</math>
|-
|<code>\subset, \Subset, \sqsubset </code>
|<math>\subset, \Subset, \sqsubset \!</math>
|-
|<code>\supset, \Supset, \sqsupset </code>
|<math>\supset, \Supset, \sqsupset \!</math>
|-
|<code>\subseteq, \nsubseteq, \subsetneq, \varsubsetneq, \sqsubseteq </code>
|<math>\subseteq, \nsubseteq, \subsetneq, \varsubsetneq, \sqsubseteq \!</math>
|-
|<code>\supseteq, \nsupseteq, \supsetneq, \varsupsetneq, \sqsupseteq </code>
|<math>\supseteq, \nsupseteq, \supsetneq, \varsupsetneq, \sqsupseteq \!</math>
|-
|<code>\subseteqq, \nsubseteqq, \subsetneqq, \varsubsetneqq </code>
|<math>\subseteqq, \nsubseteqq, \subsetneqq, \varsubsetneqq \!</math>
|-
|<code>\supseteqq, \nsupseteqq, \supsetneqq, \varsupsetneqq </code>
|<math>\supseteqq, \nsupseteqq, \supsetneqq, \varsupsetneqq \!</math>
|-
!colspan="2"|
 
=== ความสัมพันธ์ ===
<h3>ลูกศร</h3>
|-
|<code>=, \ne \neq, \equiv, \not\equiv </code>
|<code>\leftarrow (or \gets) \rightarrow (or \to) \nleftarrow \nrightarrow \leftrightarrow \nleftrightarrow \longleftarrow \longrightarrow \longleftrightarrow</code>
|<math>=, \ne \neq, \equiv, \not\equiv \!</math>
|<math>\leftarrow \rightarrow \nleftarrow \nrightarrow \leftrightarrow \nleftrightarrow \longleftarrow \longrightarrow \longleftrightarrow \,\!</math>
|-
|<code>\doteq, \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}, := </code>
|<code>\Leftarrow \Rightarrow \nLeftarrow \nRightarrow \Leftrightarrow \nLeftrightarrow \Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow (or \iff)</code>
|<math>\doteq, \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}, := \!</math>
|<math>\Leftarrow \Rightarrow \nLeftarrow \nRightarrow \Leftrightarrow \nLeftrightarrow \Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow \,\!</math>
|-
|<code>\uparrowsim, \downarrownsim, \updownarrowbacksim, \Uparrowthicksim, \Downarrowsimeq, \Updownarrow backsimeq, \nearroweqsim, \searrowcong, \swarrowncong \nwarrow</code>
|<math>\uparrowsim, \downarrownsim, \updownarrowbacksim, \Uparrowthicksim, \Downarrowsimeq, \Updownarrow backsimeq, \nearroweqsim, \searrowcong, \swarrowncong \nwarrow \,\!</math>
|-
|<code>\approx, \thickapprox, \approxeq, \asymp, \propto, \varpropto </code>
|<code>\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup \leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright \downharpoonleft \downharpoonright \rightleftharpoons \leftrightharpoons</code>
|<math>\approx, \thickapprox, \approxeq, \asymp, \propto, \varpropto \!</math>
|<math>\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup \leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright \downharpoonleft \downharpoonright \rightleftharpoons \leftrightharpoons \,\!</math>
|-
|<code><, \nless, \ll, \not\ll, \lll, \not\lll, \lessdot </code>
|<code>\curvearrowleft \circlearrowleft \Lsh \upuparrows \rightrightarrows \rightleftarrows \Rrightarrow \rightarrowtail \looparrowright</code>
|<math>\curvearrowleft<, \circlearrowleftnless, \Lshll, \upuparrows not\rightrightarrowsll, \rightleftarrowslll, \Rrightarrow not\rightarrowtaillll, \looparrowrightlessdot \,\!</math>
|-
|<code>>, \ngtr, \gg, \not\gg, \ggg, \not\ggg, \gtrdot </code>
|<code>\curvearrowright \circlearrowright \Rsh \downdownarrows \leftleftarrows \leftrightarrows \Lleftarrow \leftarrowtail \looparrowleft</code>
|<math>\curvearrowright>, \circlearrowrightngtr, \Rshgg, \downdownarrows not\leftleftarrowsgg, \leftrightarrowsggg, \Lleftarrow not\leftarrowtailggg, \looparrowleftgtrdot \,\!</math>
|-
|<code>\mapstole \longmapstoleq, \hookrightarrowlneq, \hookleftarrowleqq, \multimapnleqq, \leftrightsquigarrowlneqq, \rightsquigarrowlvertneqq </code>
|<math>\mapstole \longmapstoleq, \hookrightarrowlneq, \hookleftarrowleqq, \multimapnleqq, \leftrightsquigarrowlneqq, \rightsquigarrowlvertneqq \,\!</math>
|-
|<code>\ge \geq, \gneq, \geqq, \ngeqq, \gneqq, \gvertneqq </code>
! colspan="2" |
|<math>\ge \geq, \gneq, \geqq, \ngeqq, \gneqq, \gvertneqq \!</math>
|-
|<code>\lessgtr \lesseqgtr \lesseqqgtr \gtrless \gtreqless \gtreqqless </code>
|<math>\lessgtr \lesseqgtr \lesseqqgtr \gtrless \gtreqless \gtreqqless \!</math>
|-
|<code>\leqslant, \nleqslant, \eqslantless </code>
|<math>\leqslant, \nleqslant, \eqslantless \!</math>
|-
|<code>\geqslant, \ngeqslant, \eqslantgtr </code>
|<math>\geqslant, \ngeqslant, \eqslantgtr \!</math>
|-
|<code>\lesssim, \lnsim, \lessapprox, \lnapprox </code>
|<math>\lesssim, \lnsim, \lessapprox, \lnapprox \!</math>
|-
|<code> \gtrsim, \gnsim, \gtrapprox, \gnapprox </code>
|<math> \gtrsim, \gnsim, \gtrapprox, \gnapprox \,</math>
|-
|<code>\prec, \nprec, \preceq, \npreceq, \precneqq </code>
|<math>\prec, \nprec, \preceq, \npreceq, \precneqq \!</math>
|-
|<code>\succ, \nsucc, \succeq, \nsucceq, \succneqq </code>
|<math>\succ, \nsucc, \succeq, \nsucceq, \succneqq \!</math>
|-
|<code>\preccurlyeq, \curlyeqprec </code>
|<math>\preccurlyeq, \curlyeqprec \,</math>
|-
|<code>\succcurlyeq, \curlyeqsucc </code>
|<math>\succcurlyeq, \curlyeqsucc \,</math>
|-
|<code>\precsim, \precnsim, \precapprox, \precnapprox </code>
|<math>\precsim, \precnsim, \precapprox, \precnapprox \,</math>
|-
|<code>\succsim, \succnsim, \succapprox, \succnapprox </code>
|<math>\succsim, \succnsim, \succapprox, \succnapprox \,</math>
|-
!colspan="2"|
 
=== เรขาคณิต ===
<h3>พิเศษ</h3>
|-
|<code>\parallel, \nparallel, \shortparallel, \nshortparallel </code>
|<math>\parallel, \nparallel, \shortparallel, \nshortparallel \!</math>
|-
|<code>\Andperp, \ethangle, \Ssphericalangle, \Pmeasuredangle, 45^\%circ \dagger \ddagger \ldots \cdots</code>
|<math>\Andperp, \ethangle, \Ssphericalangle, \Pmeasuredangle, 45^\%circ \dagger \ddagger \ldots \cdots\,\!</math>
|-
|<code>\smileBox, \frownblacksquare, \wrdiamond, \triangleleftDiamond \trianglerightlozenge, \inftyblacklozenge, \botbigstar \top</code>
|<math>\smileBox, \frownblacksquare, \wrdiamond, \triangleleftDiamond \trianglerightlozenge, \inftyblacklozenge, \botbigstar \top\,\!</math>
|-
|<code>\vdashbigcirc, \vDashtriangle \Vdashbigtriangleup, \modelsbigtriangledown \lVert \rVert \imath \hbar</code>
|<math>\vdashbigcirc, \vDashtriangle \Vdashbigtriangleup, \modelsbigtriangledown \lVert \rVert \imath \hbar\,\!</math>
|-
|<code>\ellvartriangle, \mhotriangledown \Finv \Re \Im \wp \complement</code>
|<math>\ellvartriangle, \mho \Finv \Re \Im \wp \complement\,triangledown\!</math>
|-
|<code>\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright </code>
|<code>\diamondsuit \heartsuit \clubsuit \spadesuit \Game \flat \natural \sharp</code>
|<math>\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \!</math>
|<math>\diamondsuit \heartsuit \clubsuit \spadesuit \Game \flat \natural \sharp\,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
=== ตรรกศาสตร์ ===
<h3>ยังไม่จัดกลุ่ม (เพิ่มใหม่)</h3>
|-
|<code>\forall, \exists, \nexists </code>
|<code> \vartriangle \triangledown \lozenge \circledS \measuredangle \nexists \Bbbk \backprime \blacktriangle \blacktriangledown</code>
|<math> \vartriangleforall, \triangledown \lozenge \circledS \measuredangleexists, \nexists \Bbbk \backprime \blacktriangle \blacktriangledown!</math>
|-
|<code>\therefore, \because, \And </code>
|<code> \blacksquare \blacklozenge \bigstar \sphericalangle \diagup \diagdown \dotplus \Cap \Cup \barwedge</code>
|<math>\therefore, \because, \And \!</math>
|<math> \blacksquare \blacklozenge \bigstar \sphericalangle \diagup \diagdown \dotplus \Cap \Cup \barwedge</math>
|-
|<code> \veebaror \doublebarwedgelor \boxminusvee, \boxtimescurlyvee, \boxdotbigvee \boxplus \divideontimes \ltimes \rtimes \leftthreetimes</code>
|<math>\or \lor \vee, \curlyvee, \bigvee \!</math>
|<math> \veebar \doublebarwedge \boxminus \boxtimes \boxdot \boxplus \divideontimes \ltimes \rtimes \leftthreetimes</math>
|-
|<code>\and \land \wedge, \curlywedge, \bigwedge </code>
|<code> \rightthreetimes \curlywedge \curlyvee \circleddash \circledast \circledcirc \centerdot \intercal \leqq \leqslant</code>
|<math>\and \land \wedge, \curlywedge, \bigwedge \!</math>
|<math> \rightthreetimes \curlywedge \curlyvee \circleddash \circledast \circledcirc \centerdot \intercal \leqq \leqslant</math>
|-
|<code> \eqslantlessbar{q}, \lessapproxoverline{q}, \approxeqlnot \lessdotneg, \lll not\lessgtroperatorname{R}, \lesseqgtr \lesseqqgtr \doteqdotbot, \risingdotseqtop</code>
|<math> \eqslantlessbar{q}, \lessapproxoverline{q}, \approxeqlnot \lessdotneg, \lll not\lessgtroperatorname{R}, \lesseqgtr \lesseqqgtrbot, \doteqdot top\risingdotseq!</math>
|-
|<code>\vdash \dashv, \vDash, \Vdash, \models </code>
|<code> \fallingdotseq \backsim \backsimeq \subseteqq \Subset \preccurlyeq \curlyeqprec \precsim \precapprox \vartriangleleft</code>
|<math>\vdash \dashv, \vDash, \Vdash, \models \!</math>
|<math> \fallingdotseq \backsim \backsimeq \subseteqq \Subset \preccurlyeq \curlyeqprec \precsim \precapprox \vartriangleleft</math>
|-
|<code> \Vvdash \bumpeqnvdash \BumpeqnVdash \geqqnvDash \geqslantnVDash \eqslantgtr \gtrsim \gtrapprox \eqsim \gtrdot</code>
|<math> \Vvdash \bumpeq \Bumpeq \geqq \geqslant \eqslantgtrnvdash \gtrsimnVdash \gtrapproxnvDash \eqsimnVDash \gtrdot!</math>
|-
|<code>\ulcorner \urcorner \llcorner \lrcorner </code>
|<code> \ggg \gtrless \gtreqless \gtreqqless \eqcirc \circeq \triangleq \thicksim \thickapprox \supseteqq</code>
|<math> \ggg \gtrless \gtreqless \gtreqqless \eqcirc \circequlcorner \trianglequrcorner \thicksimllcorner \thickapproxlrcorner \supseteqq,</math>
|-
!colspan="2"|
|<code> \Supset \succcurlyeq \curlyeqsucc \succsim \succapprox \vartriangleright \shortmid \shortparallel \between \pitchfork</code>
 
|<math> \Supset \succcurlyeq \curlyeqsucc \succsim \succapprox \vartriangleright \shortmid \shortparallel \between \pitchfork</math>
=== ลูกศร ===
|-
|<code>\Rrightarrow, \Lleftarrow </code>
|<code> \varpropto \blacktriangleleft \therefore \backepsilon \blacktriangleright \because \nleqslant \nleqq \lneq \lneqq</code>
|<math>\Rrightarrow, \Lleftarrow \!</math>
|<math> \varpropto \blacktriangleleft \therefore \backepsilon \blacktriangleright \because \nleqslant \nleqq \lneq \lneqq</math>
|-
|<code>\Rightarrow, \nRightarrow, \Longrightarrow \implies </code>
|<code> \lvertneqq \lnsim \lnapprox \nprec \npreceq \precneqq \precnsim \precnapprox \nsim \nshortmid</code>
|<math>\Rightarrow, \nRightarrow, \Longrightarrow \implies\!</math>
|<math> \lvertneqq \lnsim \lnapprox \nprec \npreceq \precneqq \precnsim \precnapprox \nsim \nshortmid</math>
|-
|<code>\Leftarrow, \nLeftarrow, \Longleftarrow </code>
|<code> \nvdash \nVdash \ntriangleleft \ntrianglelefteq \nsubseteq \nsubseteqq \varsubsetneq \subsetneqq \varsubsetneqq \ngtr</code>
|<math>\Leftarrow, \nLeftarrow, \Longleftarrow \!</math>
|<math> \nvdash \nVdash \ntriangleleft \ntrianglelefteq \nsubseteq \nsubseteqq \varsubsetneq \subsetneqq \varsubsetneqq \ngtr</math>
|-
|<code>\subsetneqLeftrightarrow, \nLeftrightarrow, \Longleftrightarrow \iff </code>
|<math>\Leftrightarrow, \nLeftrightarrow, \Longleftrightarrow \iff \!</math>
|<math>\subsetneq</math>
|-
|<code>\Uparrow, \Downarrow, \Updownarrow </code>
|<code> \ngeqslant \ngeqq \gneq \gneqq \gvertneqq \gnsim \gnapprox \nsucc \nsucceq \succneqq</code>
|<math>\Uparrow, \Downarrow, \Updownarrow \!</math>
|<math> \ngeqslant \ngeqq \gneq \gneqq \gvertneqq \gnsim \gnapprox \nsucc \nsucceq \succneqq</math>
|-
|<code>\rightarrow \to, \nrightarrow, \longrightarrow </code>
|<code> \succnsim \succnapprox \ncong \nshortparallel \nparallel \nvDash \nVDash \ntriangleright \ntrianglerighteq \nsupseteq</code>
|<math>\rightarrow \to, \nrightarrow, \longrightarrow\!</math>
|<math> \succnsim \succnapprox \ncong \nshortparallel \nparallel \nvDash \nVDash \ntriangleright \ntrianglerighteq \nsupseteq</math>
|-
|<code> \nsupseteqqleftarrow \varsupsetneqgets, \supsetneqqnleftarrow, \varsupsetneqqlongleftarrow </code>
|<math> \nsupseteqqleftarrow \varsupsetneqgets, \supsetneqqnleftarrow, \varsupsetneqqlongleftarrow\!</math>
|-
|<code>\leftrightarrow, \nleftrightarrow, \longleftrightarrow </code>
|<code>\jmath \surd \ast \uplus \diamond \bigtriangleup \bigtriangledown \ominus</code>
|<math>\leftrightarrow, \nleftrightarrow, \longleftrightarrow \!</math>
|<math>\jmath \surd \ast \uplus \diamond \bigtriangleup \bigtriangledown \ominus\,\!</math>
|-
|<code>\oslashuparrow, \odotdownarrow, \bigcircupdownarrow \amalg \prec \succ \preceq \succeq</code>
|<math>\oslashuparrow, \odotdownarrow, \bigcircupdownarrow \amalg \prec \succ \preceq \succeq\,\!</math>
|-
|<code>\dashvnearrow, \asympswarrow, \doteqnwarrow, \parallelsearrow </code>
|<math>\dashvnearrow, \asympswarrow, \doteqnwarrow, \parallel\,searrow \!</math>
|-
|<code>\ulcornermapsto, \urcornerlongmapsto \llcorner \lrcorner</code>
|<math>\ulcornermapsto, \urcornerlongmapsto \llcorner \lrcorner!</math>
|-
|<code>\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup \leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright \downharpoonleft \downharpoonright \rightleftharpoons \leftrightharpoons</code>
|<math>\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup \leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright \downharpoonleft \downharpoonright \rightleftharpoons \leftrightharpoons \,\!</math>
|-
|<code>\curvearrowleft \circlearrowleft \Lsh \upuparrows \rightrightarrows \rightleftarrows \rightarrowtail \looparrowright</code>
|<math>\curvearrowleft \circlearrowleft \Lsh \upuparrows \rightrightarrows \rightleftarrows \rightarrowtail \looparrowright \,\!</math>
|-
|<code>\curvearrowright \circlearrowright \Rsh \downdownarrows \leftleftarrows \leftrightarrows \leftarrowtail \looparrowleft</code>
|<math>\curvearrowright \circlearrowright \Rsh \downdownarrows \leftleftarrows \leftrightarrows \leftarrowtail \looparrowleft \,\!</math>
|-
|<code>\hookrightarrow \hookleftarrow \multimap \leftrightsquigarrow \rightsquigarrow \twoheadrightarrow \twoheadleftarrow </code>
|<math>\hookrightarrow \hookleftarrow \multimap \leftrightsquigarrow \rightsquigarrow \twoheadrightarrow \twoheadleftarrow \!</math>
|-
!colspan="2"|
 
=== พิเศษ ===
|-
|<code>\amalg \P \S \% \dagger \ddagger \ldots \cdots </code>
|<math>\amalg \P \S \% \dagger \ddagger \ldots \cdots \!</math>
|-
|<code>\smile \frown \wr \triangleleft \triangleright</code>
|<math>\smile \frown \wr \triangleleft \triangleright\!</math>
|-
|<code>\diamondsuit, \heartsuit, \clubsuit, \spadesuit, \Game, \flat, \natural, \sharp </code>
|<math>\diamondsuit, \heartsuit, \clubsuit, \spadesuit, \Game, \flat, \natural, \sharp \!</math>
|-
!colspan="2"|
 
=== ยังไม่จัดกลุ่ม (เพิ่มเข้ามาใหม่) ===
|-
|<code>\diagup \diagdown \centerdot \ltimes \rtimes \leftthreetimes \rightthreetimes </code>
|<math>\diagup \diagdown \centerdot \ltimes \rtimes \leftthreetimes \rightthreetimes \!</math>
|-
|<code>\eqcirc \circeq \triangleq \bumpeq \Bumpeq \doteqdot \risingdotseq \fallingdotseq </code>
|<math>\eqcirc \circeq \triangleq \bumpeq \Bumpeq \doteqdot \risingdotseq \fallingdotseq \!</math>
|-
|<code>\intercal \barwedge \veebar \doublebarwedge \between \pitchfork </code>
|<math>\intercal \barwedge \veebar \doublebarwedge \between \pitchfork \!</math>
|-
|<code>\vartriangleleft \ntriangleleft \vartriangleright \ntriangleright </code>
|<math>\vartriangleleft \ntriangleleft \vartriangleright \ntriangleright \!</math>
|-
|<code>\trianglelefteq \ntrianglelefteq \trianglerighteq \ntrianglerighteq </code>
|<math>\trianglelefteq \ntrianglelefteq \trianglerighteq \ntrianglerighteq \!</math>
|}
 
สำหรับความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้ ดูบทสังเขปได้ที่ [http://www.math.upenn.edu/tex-stuff/cookbook.pdf TeX Cookbook]
 
== นิพจน์ขนาดใหญ่ ==
130,279

การแก้ไข