ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2548 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ทำบันทึกทักท้วงรัฐบาล พ.ต.ท.[[ทักษิณ ชินวัตร]] มิให้จ่ายเงินค่าเวนคืนโครงการพระราชดำริ [[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]] ให้กับนายทุนที่ดินเป็นจำนวนเงิน 670 ล้านบาท
 
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็น 1 ใน 1318 ผู้ถูกเสนอชื่อให้[[วุฒิสภา]]คัดเลือกให้เหลือ 9 คน ระหว่างขั้นตอนการคัดสรร และได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จากประกาศ[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ฉบับที่ 19 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549
 
{{โครงชีวประวัติ}}
94,496

การแก้ไข