ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''โรงพยาบาล''' หรือ '''สถานพยาบาล''' หรือ '''ศูนย์การแพทย์''' เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้าน[[สุขภาพ]] โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือ[[โรค]]ต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
 
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์ เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้านสุขภาพ โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
 
ประเภทของโรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งประเภทของโรงพยาบาลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. โรงพยาบาลมหาราช เป็นโรงพยาบาลประจำภูมิภาคขนาดใหญ่พิเศษ มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิขั้นสูง มีจำนวนเพียง 500 เตียงขึ้นไป ในประเทศไทยมี 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2. โรงพยาบาลศูนย์ เป็นโรงพยาบาลประจำภูมิภาคขนาดใหญ่ มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิจนถึงตติยภูมิขั้นสูง มีจำนวนเตียง 500 เตียงขึ้นไป เช่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลลำปาง เป็นต้น
3. โรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วไป หรือประจำอำเภอขนาดใหญ่ มีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิจนถึงทุติยภูมิขั้นสูง มี 2 ขนาด คือ 150-250 เตียง และขนาด 250-500 เตียง เช่น โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นต้น
4. โรงพยาบาลชุมชน เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอทั่วไป มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิจนถึงทุติยภูมิ แบ่งเป็น 5 ขนาด คือ
1. ขนาด 10-30 เตียง
2. ขนาด 30-60 เตียง
3. ขนาด 60-90 เตียง
4. ขนาด 90-120 เตียง
5. ขนาด 120-150 เตียง
 
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม