ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลกระทบภายนอก"

หน้าใหม่: ผลกระทบภายนอก (Externality หรือ spillover) หมายถึง ผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลที่ไ...
(หน้าใหม่: ผลกระทบภายนอก (Externality หรือ spillover) หมายถึง ผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลที่ไ...)
(ไม่แตกต่าง)
13

การแก้ไข