ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล"

ย้อนการแก้ไขของ 2T (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Nuttyboyz
(ย้อนการแก้ไขของ Nuttyboyz (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Octahedron80)
(ย้อนการแก้ไขของ 2T (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Nuttyboyz)
<table class="infobox {{{bodyclass|}}}" cellspacing="5" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; {{{bodystyle|}}}"><!--
Caption
-->{{#if:{{{title|}}}|<caption class="{{{titleclass|}}}" style="font-size: 125%; font-weight: bold; {{{titlestyle|}}}">{{{title}}}</caption>}}<!--
<!--
Header
-->{{#if:{{{above|}}}|{{Infobox/row
-->{{#if:{{{above|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{aboveclass|}}}" style="text-align:center; font-size: 125%; font-weight: bold; {{{abovestyle|}}}">{{{above}}}</td></tr>}}<!--
|header={{{above}}} |headerstyle=text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold; {{{abovestyle|}}}
|class={{{aboveclass|}}} |rowclass={{{aboverowclass|}}}
}} }}<!--
Subheader1
-->{{#if:{{{subheader|}}}|{{Infobox/row
-->{{#if:{{{subheader|{{{subheader1|}}}}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{subheaderclass|}}}" style="text-align:center; {{{subheaderstyle|}}}">{{{subheader|{{{subheader1}}}}}}</td></tr>}}<!--
|data={{{subheader}}} |datastyle={{{subheaderstyle|}}}
|class={{{subheaderclass|}}} |rowclass={{{subheaderrowclass1|}}}
}} }}<!--
Subheader2
-->{{#if:{{{subheader2|}}}|{{Infobox/row
-->{{#if:{{{subheader2|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{subheaderclass|}}}" style="text-align:center; {{{subheaderstyle|}}}">{{{subheader2}}}</td></tr>}}<!--
|data={{{subheader2}}} |datastyle={{{subheaderstyle|}}}
Image
|class={{{subheaderclass|}}} |rowclass={{{subheaderrowclass2|}}}
-->{{#if:{{{image|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{imageclass|}}}" style="text-align:center; {{{imagestyle|}}}"> {{{image}}} {{#if:{{{caption|}}}|<br />
}} }}<!--
<span style="{{{captionstyle|}}}">{{{caption}}} }}</span></td></tr>}}<!--
Image1
Row 1
-->{{#if:{{{image|{{{image1|}}}}}}|{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header1|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header1|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label1|}}}|{{#if:{{{data1|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label1|}}}</th><td class="{{{class1|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data1|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data1|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class1|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data1|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{image|{{{image1}}} }}}{{#if:{{{caption|{{{caption1|}}}}}}|<br /><span style="{{{captionstyle|}}}">{{{caption|{{{caption1}}}}}}</span>}} |datastyle={{{imagestyle|}}}
Row 2
|class={{{imageclass|}}} |rowclass={{{imagerowclass1|}}}
-->{{#if:{{{header2|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header2|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label2|}}}|{{#if:{{{data2|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label2|}}}</th><td class="{{{class2|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data2|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data2|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class2|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data2|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}} }}<!--
Row 3
Image2
-->{{#if:{{{header3|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header3|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label3|}}}|{{#if:{{{data3|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label3|}}}</th><td class="{{{class3|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data3|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data3|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class3|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data3|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
-->{{#if:{{{image2|}}}|{{Infobox/row
Row 4
|data={{{image2}}}{{#if:{{{caption2|}}}|<br /><span style="{{{captionstyle|}}}">{{{caption2}}}</span>}} |datastyle={{{imagestyle|}}}
-->{{#if:{{{header4|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header4|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label4|}}}|{{#if:{{{data4|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label4|}}}</th><td class="{{{class4|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data4|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data4|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class4|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data4|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{imageclass|}}} |rowclass={{{imagerowclass2|}}}
Row 5
}} }}<!--
-->{{#if:{{{header5|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header5|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label5|}}}|{{#if:{{{data5|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label5|}}}</th><td class="{{{class5|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data5|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data5|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class5|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data5|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
-->{{Infobox/row
Row 6
|header={{{header1|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header6|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header6|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label6|}}}|{{#if:{{{data6|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label6|}}}</th><td class="{{{class6|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data6|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data6|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class6|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data6|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label1|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 7
|data={{{data1|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header7|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header7|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label7|}}}|{{#if:{{{data7|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label7|}}}</th><td class="{{{class7|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data7|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data7|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class7|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data7|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class1|}}} |rowclass={{{rowclass1|}}}
Row 8
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header8|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header8|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label8|}}}|{{#if:{{{data8|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label8|}}}</th><td class="{{{class8|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data8|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data8|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class8|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data8|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header2|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 9
|label={{{label2|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header9|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header9|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label9|}}}|{{#if:{{{data9|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label9|}}}</th><td class="{{{class9|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data9|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data9|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class9|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data9|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data2|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 10
|class={{{class2|}}} |rowclass={{{rowclass2|}}}
-->{{#if:{{{header10|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header10|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label10|}}}|{{#if:{{{data10|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label10|}}}</th><td class="{{{class10|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data10|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data10|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class10|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data10|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 11
|header={{{header3|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header11|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header11|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label11|}}}|{{#if:{{{data11|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label11|}}}</th><td class="{{{class11|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data11|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data11|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class11|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data11|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label3|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 12
|data={{{data3|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header12|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header12|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label12|}}}|{{#if:{{{data12|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label12|}}}</th><td class="{{{class12|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data12|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data12|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class12|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data12|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class3|}}} |rowclass={{{rowclass3|}}}
Row 13
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header13|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header13|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label13|}}}|{{#if:{{{data13|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label13|}}}</th><td class="{{{class13|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data13|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data13|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class13|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data13|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header4|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 14
|label={{{label4|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header14|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header14|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label14|}}}|{{#if:{{{data14|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label14|}}}</th><td class="{{{class14|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data14|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data14|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class14|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data14|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data4|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 15
|class={{{class4|}}} |rowclass={{{rowclass4|}}}
-->{{#if:{{{header15|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header15|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label15|}}}|{{#if:{{{data15|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label15|}}}</th><td class="{{{class15|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data15|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data15|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class15|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data15|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 16
|header={{{header5|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header16|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header16|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label16|}}}|{{#if:{{{data16|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label16|}}}</th><td class="{{{class16|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data16|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data16|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class16|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data16|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label5|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 17
|data={{{data5|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header17|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header17|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label17|}}}|{{#if:{{{data17|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label17|}}}</th><td class="{{{class17|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data17|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data17|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class17|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data17|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class5|}}} |rowclass={{{rowclass5|}}}
Row 18
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header18|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header18|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label18|}}}|{{#if:{{{data18|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label18|}}}</th><td class="{{{class18|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data18|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data18|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class18|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data18|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header6|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 19
|label={{{label6|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header19|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header19|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label19|}}}|{{#if:{{{data19|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label19|}}}</th><td class="{{{class19|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data19|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data19|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class19|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data19|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data6|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 20
|class={{{class6|}}} |rowclass={{{rowclass6|}}}
-->{{#if:{{{header20|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header20|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label20|}}}|{{#if:{{{data20|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label20|}}}</th><td class="{{{class20|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data20|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data20|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class20|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data20|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 21
|header={{{header7|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header21|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header21|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label21|}}}|{{#if:{{{data21|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label21|}}}</th><td class="{{{class21|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data21|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data21|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class21|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data21|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label7|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 22
|data={{{data7|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header22|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header22|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label22|}}}|{{#if:{{{data22|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label22|}}}</th><td class="{{{class22|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data22|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data22|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class22|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data22|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class7|}}} |rowclass={{{rowclass7|}}}
Row 23
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header23|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header23|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label23|}}}|{{#if:{{{data23|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label23|}}}</th><td class="{{{class23|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data23|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data23|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class23|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data23|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header8|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 24
|label={{{label8|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header24|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header24|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label24|}}}|{{#if:{{{data24|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label24|}}}</th><td class="{{{class24|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data24|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data24|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class24|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data24|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data8|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 25
|class={{{class8|}}} |rowclass={{{rowclass8|}}}
-->{{#if:{{{header25|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header25|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label25|}}}|{{#if:{{{data25|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label25|}}}</th><td class="{{{class25|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data25|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data25|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class25|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data25|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 26
|header={{{header9|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header26|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header26|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label26|}}}|{{#if:{{{data26|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label26|}}}</th><td class="{{{class26|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data26|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data26|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class26|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data26|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label9|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 27
|data={{{data9|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header27|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header27|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label27|}}}|{{#if:{{{data27|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label27|}}}</th><td class="{{{class27|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data27|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data27|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class27|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data27|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class9|}}} |rowclass={{{rowclass9|}}}
Row 28
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header28|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header28|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label28|}}}|{{#if:{{{data28|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label28|}}}</th><td class="{{{class28|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data28|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data28|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class28|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data28|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header10|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 29
|label={{{label10|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header29|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header29|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label29|}}}|{{#if:{{{data29|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label29|}}}</th><td class="{{{class29|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data29|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data29|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class29|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data29|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data10|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 30
|class={{{class10|}}} |rowclass={{{rowclass10|}}}
-->{{#if:{{{header30|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header30|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label30|}}}|{{#if:{{{data30|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label30|}}}</th><td class="{{{class30|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data30|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data30|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class30|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data30|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 31
|header={{{header11|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header31|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header31|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label31|}}}|{{#if:{{{data31|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label31|}}}</th><td class="{{{class31|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data31|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data31|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class31|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data31|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label11|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 32
|data={{{data11|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header32|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header32|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label32|}}}|{{#if:{{{data32|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label32|}}}</th><td class="{{{class32|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data32|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data32|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class32|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data32|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class11|}}} |rowclass={{{rowclass11|}}}
Row 33
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header33|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header33|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label33|}}}|{{#if:{{{data33|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label33|}}}</th><td class="{{{class33|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data33|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data33|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class33|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data33|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header12|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 34
|label={{{label12|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header34|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header34|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label34|}}}|{{#if:{{{data34|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label34|}}}</th><td class="{{{class34|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data34|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data34|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class34|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data34|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data12|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 35
|class={{{class12|}}} |rowclass={{{rowclass12|}}}
-->{{#if:{{{header35|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header35|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label35|}}}|{{#if:{{{data35|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label35|}}}</th><td class="{{{class35|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data35|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data35|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class35|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data35|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 36
|header={{{header13|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header36|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header36|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label36|}}}|{{#if:{{{data36|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label36|}}}</th><td class="{{{class36|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data36|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data36|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class36|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data36|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label13|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 37
|data={{{data13|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header37|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header37|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label37|}}}|{{#if:{{{data37|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label37|}}}</th><td class="{{{class37|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data37|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data37|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class37|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data37|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class13|}}} |rowclass={{{rowclass13|}}}
Row 38
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header38|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header38|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label38|}}}|{{#if:{{{data38|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label38|}}}</th><td class="{{{class38|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data38|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data38|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class38|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data38|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header14|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 39
|label={{{label14|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header39|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header39|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label39|}}}|{{#if:{{{data39|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label39|}}}</th><td class="{{{class39|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data39|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data39|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class39|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data39|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data14|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 40
|class={{{class14|}}} |rowclass={{{rowclass14|}}}
-->{{#if:{{{header40|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header40|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label40|}}}|{{#if:{{{data40|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label40|}}}</th><td class="{{{class40|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data40|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data40|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class40|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data40|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 41
|header={{{header15|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header41|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header41|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label41|}}}|{{#if:{{{data41|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label41|}}}</th><td class="{{{class41|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data41|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data41|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class41|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data41|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label15|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 42
|data={{{data15|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header42|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header42|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label42|}}}|{{#if:{{{data42|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label42|}}}</th><td class="{{{class42|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data42|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data42|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class42|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data42|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class15|}}} |rowclass={{{rowclass15|}}}
Row 43
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header43|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header43|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label43|}}}|{{#if:{{{data43|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label43|}}}</th><td class="{{{class43|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data43|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data43|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class43|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data43|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header16|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 44
|label={{{label16|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header44|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header44|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label44|}}}|{{#if:{{{data44|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label44|}}}</th><td class="{{{class44|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data44|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data44|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class44|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data44|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data16|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 45
|class={{{class16|}}} |rowclass={{{rowclass16|}}}
-->{{#if:{{{header45|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header45|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label45|}}}|{{#if:{{{data45|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label45|}}}</th><td class="{{{class45|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data45|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data45|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class45|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data45|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 46
|header={{{header17|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header46|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header46|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label46|}}}|{{#if:{{{data46|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label46|}}}</th><td class="{{{class46|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data46|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data46|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class46|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data46|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label17|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 47
|data={{{data17|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header47|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header47|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label47|}}}|{{#if:{{{data47|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label47|}}}</th><td class="{{{class47|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data47|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data47|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class47|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data47|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class17|}}} |rowclass={{{rowclass17|}}}
Row 48
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header48|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header48|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label48|}}}|{{#if:{{{data48|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label48|}}}</th><td class="{{{class48|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data48|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data48|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class48|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data48|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header18|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 49
|label={{{label18|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header49|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header49|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label49|}}}|{{#if:{{{data49|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label49|}}}</th><td class="{{{class49|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data49|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data49|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class49|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data49|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data18|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 50
|class={{{class18|}}} |rowclass={{{rowclass18|}}}
-->{{#if:{{{header50|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header50|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label50|}}}|{{#if:{{{data50|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label50|}}}</th><td class="{{{class50|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data50|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data50|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class50|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data50|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 51
|header={{{header19|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header51|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header51|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label51|}}}|{{#if:{{{data51|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label51|}}}</th><td class="{{{class51|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data51|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data51|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class51|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data51|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label19|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 52
|data={{{data19|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header52|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header52|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label52|}}}|{{#if:{{{data52|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label52|}}}</th><td class="{{{class52|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data52|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data52|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class52|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data52|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class19|}}} |rowclass={{{rowclass19|}}}
Row 53
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header53|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header53|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label53|}}}|{{#if:{{{data53|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label53|}}}</th><td class="{{{class53|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data53|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data53|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class53|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data53|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header20|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 54
|label={{{label20|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header54|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header54|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label54|}}}|{{#if:{{{data54|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label54|}}}</th><td class="{{{class54|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data54|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data54|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class54|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data54|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data20|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 55
|class={{{class20|}}} |rowclass={{{rowclass20|}}}
-->{{#if:{{{header55|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header55|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label55|}}}|{{#if:{{{data55|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label55|}}}</th><td class="{{{class55|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data55|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data55|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class55|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data55|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 56
|header={{{header21|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header56|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header56|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label56|}}}|{{#if:{{{data56|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label56|}}}</th><td class="{{{class56|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data56|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data56|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class56|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data56|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label21|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 57
|data={{{data21|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header57|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header57|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label57|}}}|{{#if:{{{data57|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label57|}}}</th><td class="{{{class57|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data57|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data57|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class57|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data57|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class21|}}} |rowclass={{{rowclass21|}}}
Row 58
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header58|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header58|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label58|}}}|{{#if:{{{data58|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label58|}}}</th><td class="{{{class58|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data58|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data58|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class58|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data58|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header22|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 59
|label={{{label22|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header59|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header59|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label59|}}}|{{#if:{{{data59|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label59|}}}</th><td class="{{{class59|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data59|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data59|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class59|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data59|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data22|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 60
|class={{{class22|}}} |rowclass={{{rowclass22|}}}
-->{{#if:{{{header60|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header60|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label60|}}}|{{#if:{{{data60|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label60|}}}</th><td class="{{{class60|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data60|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data60|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class60|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data60|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 61
|header={{{header23|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header61|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header61|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label61|}}}|{{#if:{{{data61|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label61|}}}</th><td class="{{{class61|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data61|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data61|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class61|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data61|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label23|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 62
|data={{{data23|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header62|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header62|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label62|}}}|{{#if:{{{data62|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label62|}}}</th><td class="{{{class62|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data62|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data62|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class62|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data62|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class23|}}} |rowclass={{{rowclass23|}}}
Row 63
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header63|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header63|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label63|}}}|{{#if:{{{data63|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label63|}}}</th><td class="{{{class63|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data63|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data63|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class63|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data63|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header24|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 64
|label={{{label24|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header64|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header64|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label64|}}}|{{#if:{{{data64|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label64|}}}</th><td class="{{{class64|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data64|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data64|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class64|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data64|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data24|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 65
|class={{{class24|}}} |rowclass={{{rowclass24|}}}
-->{{#if:{{{header65|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header65|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label65|}}}|{{#if:{{{data65|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label65|}}}</th><td class="{{{class65|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data65|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data65|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class65|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data65|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 66
|header={{{header25|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header66|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header66|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label66|}}}|{{#if:{{{data66|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label66|}}}</th><td class="{{{class66|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data66|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data66|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class66|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data66|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label25|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 67
|data={{{data25|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header67|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header67|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label67|}}}|{{#if:{{{data67|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label67|}}}</th><td class="{{{class67|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data67|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data67|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class67|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data67|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class25|}}} |rowclass={{{rowclass25|}}}
Row 68
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header68|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header68|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label68|}}}|{{#if:{{{data68|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label68|}}}</th><td class="{{{class68|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data68|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data68|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class68|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data68|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header26|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 69
|label={{{label26|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header69|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header69|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label69|}}}|{{#if:{{{data69|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label69|}}}</th><td class="{{{class69|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data69|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data69|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class69|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data69|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data26|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 70
|class={{{class26|}}} |rowclass={{{rowclass26|}}}
-->{{#if:{{{header70|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header70|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label70|}}}|{{#if:{{{data70|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label70|}}}</th><td class="{{{class70|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data70|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data70|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class70|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data70|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 71
|header={{{header27|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header71|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header71|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label71|}}}|{{#if:{{{data71|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label71|}}}</th><td class="{{{class71|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data71|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data71|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class71|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data71|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label27|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 72
|data={{{data27|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header72|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header72|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label72|}}}|{{#if:{{{data72|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label72|}}}</th><td class="{{{class72|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data72|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data72|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class72|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data72|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class27|}}} |rowclass={{{rowclass27|}}}
Row 73
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header73|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header73|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label73|}}}|{{#if:{{{data73|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label73|}}}</th><td class="{{{class73|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data73|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data73|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class73|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data73|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header28|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 74
|label={{{label28|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header74|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header74|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label74|}}}|{{#if:{{{data74|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label74|}}}</th><td class="{{{class74|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data74|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data74|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class74|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data74|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data28|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 75
|class={{{class28|}}} |rowclass={{{rowclass28|}}}
-->{{#if:{{{header75|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header75|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label75|}}}|{{#if:{{{data75|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label75|}}}</th><td class="{{{class75|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data75|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data75|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class75|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data75|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Row 76
|header={{{header29|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{header76|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header76|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label76|}}}|{{#if:{{{data76|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label76|}}}</th><td class="{{{class76|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data76|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data76|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class76|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data76|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|label={{{label29|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Row 77
|data={{{data29|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{header77|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header77|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label77|}}}|{{#if:{{{data77|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label77|}}}</th><td class="{{{class77|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data77|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data77|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class77|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data77|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|class={{{class29|}}} |rowclass={{{rowclass29|}}}
Row 78
}}{{Infobox/row
-->{{#if:{{{header78|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header78|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label78|}}}|{{#if:{{{data78|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label78|}}}</th><td class="{{{class78|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data78|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data78|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class78|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data78|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|header={{{header30|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
Row 79
|label={{{label30|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
-->{{#if:{{{header79|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header79|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label79|}}}|{{#if:{{{data79|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label79|}}}</th><td class="{{{class79|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data79|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data79|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class79|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data79|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
|data={{{data30|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
Row 80
|class={{{class30|}}} |rowclass={{{rowclass30|}}}
-->{{#if:{{{header80|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header80|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label80|}}}|{{#if:{{{data80|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label80|}}}</th><td class="{{{class80|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data80|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data80|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class80|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data80|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
}}{{Infobox/row
Below
|header={{{header31|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
-->{{#if:{{{below|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align:center; {{{belowstyle|}}}">{{{below|}}}</td></tr>}}<!--
|label={{{label31|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
Tnavbar
|data={{{data31|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
-->{{#if:{{{name|}}}|<tr><td style="text-align:right;" colspan="2">{{Tnavbar|{{{name}}}}}</td></tr>}}
|class={{{class31|}}} |rowclass={{{rowclass31|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header32|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label32|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data32|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class32|}}} |rowclass={{{rowclass32|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header33|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label33|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data33|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class33|}}} |rowclass={{{rowclass33|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header34|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label34|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data34|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class34|}}} |rowclass={{{rowclass34|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header35|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label35|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data35|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class35|}}} |rowclass={{{rowclass35|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header36|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label36|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data36|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class36|}}} |rowclass={{{rowclass36|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header37|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label37|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data37|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class37|}}} |rowclass={{{rowclass37|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header38|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label38|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data38|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class38|}}} |rowclass={{{rowclass38|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header39|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label39|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data39|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class39|}}} |rowclass={{{rowclass39|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header40|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label40|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data40|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class40|}}} |rowclass={{{rowclass40|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header41|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label41|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data41|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class41|}}} |rowclass={{{rowclass41|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header42|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label42|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data42|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class42|}}} |rowclass={{{rowclass42|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header43|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label43|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data43|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class43|}}} |rowclass={{{rowclass43|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header44|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label44|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data44|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class44|}}} |rowclass={{{rowclass44|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header45|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label45|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data45|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class45|}}} |rowclass={{{rowclass45|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header46|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label46|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data46|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class46|}}} |rowclass={{{rowclass46|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header47|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label47|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data47|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class47|}}} |rowclass={{{rowclass47|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header48|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label48|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data48|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class48|}}} |rowclass={{{rowclass48|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header49|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label49|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data49|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class49|}}} |rowclass={{{rowclass49|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header50|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label50|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data50|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class50|}}} |rowclass={{{rowclass50|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header51|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label51|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data51|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class51|}}} |rowclass={{{rowclass51|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header52|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label52|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data52|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class52|}}} |rowclass={{{rowclass52|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header53|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label53|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data53|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class53|}}} |rowclass={{{rowclass53|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header54|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label54|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data54|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class54|}}} |rowclass={{{rowclass54|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header55|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label55|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data55|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class55|}}} |rowclass={{{rowclass55|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header56|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label56|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data56|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class56|}}} |rowclass={{{rowclass56|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header57|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label57|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data57|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class57|}}} |rowclass={{{rowclass57|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header58|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label58|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data58|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class58|}}} |rowclass={{{rowclass58|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header59|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label59|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data59|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class59|}}} |rowclass={{{rowclass59|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header60|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label60|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data60|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class60|}}} |rowclass={{{rowclass60|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header61|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label61|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data61|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class61|}}} |rowclass={{{rowclass61|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header62|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label62|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data62|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class62|}}} |rowclass={{{rowclass62|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header63|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label63|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data63|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class63|}}} |rowclass={{{rowclass63|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header64|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label64|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data64|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class64|}}} |rowclass={{{rowclass64|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header65|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label65|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data65|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class65|}}} |rowclass={{{rowclass65|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header66|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label66|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data66|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class66|}}} |rowclass={{{rowclass66|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header67|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label67|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data67|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class67|}}} |rowclass={{{rowclass67|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header68|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label68|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data68|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class68|}}} |rowclass={{{rowclass68|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header69|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label69|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data69|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class69|}}} |rowclass={{{rowclass69|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header70|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label70|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data70|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class70|}}} |rowclass={{{rowclass70|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header71|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label71|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data71|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class71|}}} |rowclass={{{rowclass71|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header72|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label72|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data72|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class72|}}} |rowclass={{{rowclass72|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header73|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label73|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data73|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class73|}}} |rowclass={{{rowclass73|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header74|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label74|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data74|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class74|}}} |rowclass={{{rowclass74|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header75|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label75|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data75|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class75|}}} |rowclass={{{rowclass75|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header76|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label76|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data76|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class76|}}} |rowclass={{{rowclass76|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header77|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label77|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data77|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class77|}}} |rowclass={{{rowclass77|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header78|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label78|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data78|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class78|}}} |rowclass={{{rowclass78|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header79|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label79|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data79|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class79|}}} |rowclass={{{rowclass79|}}}
}}{{Infobox/row
|header={{{header80|}}} |headerstyle={{{headerstyle|}}}
|label={{{label80|}}} |labelstyle={{{labelstyle|}}}
|data={{{data80|}}} |datastyle={{{datastyle|}}}
|class={{{class80|}}} |rowclass={{{rowclass80|}}}
}}<!-- Below
-->{{#if:{{{below|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{belowclass|}}}" style="text-align:center; {{{belowstyle|}}}">{{{below}}}</td></tr>}}<!--
Navbar
-->{{#if:{{{name|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align:right">{{navbar|{{{name}}}|noedit={{{noedit|0}}}}}</td></tr>}}
</table><noinclude>
{{pp-template|small=yes}}
{{เอกสารกำกับแม่แบบ}}
{{documentation}}
<!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>
94,496

การแก้ไข