ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

ทั่วไป
* [[พ.ศ. 2542]] เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอก การจัดการทั่วไป
* [[พ.ศ. 2543]] เปิดสอนระดับปริญาตรีปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ภาคปกติ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และงดรับนักศึกษาในระดับ ปวช. ตามนโยบายสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ที่มีจะผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 และงดรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
* [[พ.ศ. 2544]] เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอก การตลาด และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ผู้ใช้นิรนาม