ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* พ.ศ. 2531 – 2534 - ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร (24 กรกฎาคม 2531)
* พ.ศ. 2537 – 2538 - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก)
* พ.ศ. 2539 - ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 2 [[จังหวัดนครราชสีมา ]](17 พฤศจิกายน 2539) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายกร ทัพพะรังสี)
* พ.ศ. 2541 – 2542 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : ตราสัญลักษณ์ไทย Thailand Brand , มาตรการส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ , มาตราการส่งเสริมธุรกิจบริการ
* พ.ศ. 2547 - ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น [[ ผู้แทนการค้าไทย]] (26 กรกฎาคม 2547)
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : Thailand : Medical Hub of Asia
* พ.ศ. 2548 - กรรมการ[[คณะกรรมการการอุดมศึกษา]] วาระที่ 1
* พ.ศ. 2548 - 2549 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ]] (2 สิงหาคม 2548)
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : การสร้างความตระหนักของสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ รายการ Mega Clever
ผู้ใช้นิรนาม