ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขยะมูลฝอย"

 
[[พระราชบัญญัติการสาธารณสุข]]<ref>
[http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a136&lawPath=%a136-20-9999-update]
</ref>
พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้คำว่า" มูลฝอย" หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และ
ผู้ใช้นิรนาม