ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขยะมูลฝอย"

 
== ประเภทของขยะมูลฝอย ==
'''จำแนกประเภทตามองค์ประกอบ''' <br/>
** เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทานและการประกอบอาหาร
** [[เศษแก้วแตก]] กระเบื้องแตก เศษวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ อิฐ หิน และอื่น ๆ
** [[วัสดุที่มีสารพิษ]] เช่น หลอดไฟ หลอดนีออน แบตเตอรี่ที่ใช้การไม่ได้ วัสดุติดเชื้อต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยที่เก็บได้จากโรงพยาบาล และวัสดุสารเคมีจากโรงงาน เป็นต้น
** วัสดุที่ยังมีสภาพดี เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ ขวดที่ไม่แตก ขยะมูลฝอยประเภทนี้ อาจนำไปขายต่อได้
จำแนกประเภทตามแหล่งกำเนิด
**ขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม
**ขยะมูลฝอยจากภาคอุตสาหกรรม
**ขยะมูลฝอยจากการรักษาพยาบาล (Health care Waste ;Hospital Waste ;Medical Waste)
**ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและชุมชน (Municipal Waste)
จำแนกประเภทตามคุณสมบัติความเป็นพิษหรืออันตราย
**ขยะมูลฝอยมูลฝอยที่ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย (General Waste)
**ขยะมูลฝอยมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย (hazardous Waste)
 
== การกำจัดขยะมูลฝอย ==
ผู้ใช้นิรนาม