ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยชุมชนยโสธร"

วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น
 
=== อนุปริญญา ===
* การศึกษาปฐมวัย
* การปกครองท้องถิ่น
* คอมพิวเตอร์กิจ
* การบัญชี
* การพัฒนาชุมชน
 
 
== สถานที่จัดการศึกษา ==
* วิทยาลัยชุมชนยโสธร
* โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
* โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
* อบต.ส้มผ่อ [[อำเภอไทยเจริญ]]
* ศูนย์ภาษาแบบพึ่งพาตนเอง(หน้าโรงแรมเจพีฯ)
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
54,146

การแก้ไข