ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีเงา (พรรคประชาธิปัตย์)"

* [[โพธิพงษ์ ล่ำซำ|นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ]] รองนายกรัฐมนตรีเงา ดูแลตรวจสอบ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* [[พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล|นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล]] รองนายกรัฐมนตรีเงา ดูแลตรวจสอบ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
* [[ชำนิ ศักดิเศรษฐ์|นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์]] รองนายกรัฐมนตรีเงา ดูแลตรวจสอบ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสภาความมั่นคงแห่งชาตชาติ
* [[สุทัศน์ เงินหมื่น|นายสุทัศน์ เงินหมื่น]] รองนายกรัฐมนตรีเงา ดูแลตรวจสอบ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข
* [[อลงกรณ์ พลบุตร|นายอลงกรณ์ พลบุตร]] รองนายกรัฐมนตรีเงา ดูแลตรวจสอบ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน
1,241

การแก้ไข