ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ : Management Communication in English (MCE)
* Executive Education Programs (Exec Ed)
* หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต : Phd in Finance & Phd in Marketing
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
 
ผู้ใช้นิรนาม