ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสรณ์ วงศ์วรรณ"

* http://www.naewna.com/news.asp?ID=94125
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย}}
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์}}