ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"

(แก้คำเขียนผิดบ่อยด้วยบอต)
เดิมนั้น [[กระทรวงธรรมการ]] (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น[[กระทรวงศึกษาธิการ]]) ได้จัดทำหนังสือ [[ปทานุกรม]] ขึ้นแล้วจัดจำหน่ายใน [[พ.ศ. 2470]] เป็นหนังสือรวบรวมคำในภาษาไทยพร้อมอธิบายความหมาย แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ จึงได้จัดตั้ง'''คณะกรรมการชำระปทานุกรม'''ขึ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมปทานุกรมดังกล่าว ภายหลังได้มีการสถาปนา[[ราชบัณฑิตยสถาน]] เมื่อ [[พ.ศ. 2477]] จึงได้โอนงานจากคณะกรรมการชำระไปอยู่ในราชบัณฑิตยสถาน และเปลี่ยนชื่อจาก '''ปทานุกรม''' เป็น '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน''' ในที่สุด
 
 
==ประวัติการพิมพ์==
----
<math>[[สื่อ:[[ภาพ:[[['''''==ประวัติการพิมพ์==
* [[ปทานุกรม พ.ศ. 2470]]
* [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493]] ใช้เวลาปรับปรุง ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2475]] – [[พ.ศ. 2493|2493]] พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2493 ตีพิมพ์ทั้งหมด 20 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 187,000 เล่ม
* [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525]] ใช้เวลาปรับปรุง ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2519]] – [[พ.ศ. 2525|2525]] จัดพิมพ์เนื่องใน[[งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์]] 200 ปี พ.ศ. 2525 ตีพิมพ์ทั้งหมด 6 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 280,000 เล่ม
* [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]] เริ่มปรับปรุงเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ราชบัณฑิตยสถานตั้งใจจะจัดพิมพ์ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ [[พ.ศ. 2542]] แต่มิได้แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว ทว่าในที่สุดได้ปรับปรุงสำเร็จราว [[พ.ศ. 2544]] โดยยังคงเรียกว่า '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542''' พิมพ์ครั้งแรก [[พ.ศ. 2546]] จำนวน 200,000 เล่ม''ตัวเอียง'''''']]]]]]]</math>'
 
[[หมวดหมู่:พจนานุกรม|ราชบัณฑิตยสถาน]]
ผู้ใช้นิรนาม