ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหันคา"

* '''เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเชี่ยนทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลห้วยงู''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยงูทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันคา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหันคา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรนกยูงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยงู''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยงูทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไก่เถื่อนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเด่นใหญ่ทั้งตำบล