ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกลดีส์ ไนต์"

หน้าใหม่: {{Infobox musical artist | <!-- See Wikipedia:WikiProject Musicians --> | Name = แกลดีส์ ไนต์ | Img = Gladys Knight abo...
(หน้าใหม่: {{Infobox musical artist | <!-- See Wikipedia:WikiProject Musicians --> | Name = แกลดีส์ ไนต์ | Img = Gladys Knight abo...)
(ไม่แตกต่าง)